เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
1194904
Stady Special Problem I
การศึกษาปัญหาพิเศษ 1
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชาฟิสิกส์
หน่วยกิต2(0-5-1)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 1 / 2566 


 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
Sec.วันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)
  01 จ. 07:49-12:10742C26-26-0 
อาจารย์: อาจารย์ธีระวิทย์ พลโคกก่อง
สำรองให้:ฟิสิกส์ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 63 หมู่เรียน ฟิสิกส์ หมู่ 1 : ฟิสิกส์26-26-0
  02 จ. 12:59-17:10131 - LC 7C25-24-1 
อาจารย์: อาจารย์รัตนาภรณ์ สมฤทธิ์
อาจารย์วรุตม์ คุณสุทธิ์
สำรองให้:ฟิสิกส์ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 63 หมู่เรียน ฟิสิกส์ หมู่ 2 : ฟิสิกส์25-24-1
คำอธิบายรายวิชา

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet