เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
4023402
ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 1
คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาเคมี
หน่วยกิต1(0-3-0)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 1 / 2566 


 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
Sec.วันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)
  01 พ. 17:19-19:50714C12-12-0 
อาจารย์: ดร.สุภาวรัตน์ ทัพสุริย์
อาจารย์บัวลอย จันผกา
ดร.วิริญรัชญ์ สื่อออก
สำรองให้:เคมี ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน เคมี หมู่ 1 : เคมี11-11-0
คำอธิบายรายวิชา

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet