เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
4023606
ปฏิบัติการวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ
คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาเคมี
หน่วยกิต1(0-3-0)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 1 / 2566 


 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
Sec.วันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)
  01 พฤ. 16:19-19:00714C12-11-1 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัญญา มณีทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ์ ปัตตาฤทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญพรรณ ฮ่อบรรทัด
สำรองให้:เคมี ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน เคมี หมู่ 1 : เคมี11-11-0
คำอธิบายรายวิชา

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet