เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
4024801
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคมี
คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาเคมี
หน่วยกิต2(0-0-90)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 1 / 2566 


 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
Sec.วันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)
  01 อ. 16:19-19:50714C11-11-0 
อาจารย์: ดร.สุภาวรัตน์ ทัพสุริย์
ดร.วิริญรัชญ์ สื่อออก
อาจารย์ชุลีกานต์ สายเนตร
ดร.สุกัญญา ทองขัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ์ ปัตตาฤทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัญญา มณีทอง
อาจารย์บัวลอย จันผกา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญพรรณ ฮ่อบรรทัด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรนันท์ ทวดอาจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัทรา แตงทับทิม
สำรองให้:เคมี ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 63 หมู่เรียน เคมี หมู่ 1 : เคมี11-11-0
คำอธิบายรายวิชา

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet