เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
3581201
Computer Programming for Business Documentation
การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานเอกสารธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หน่วยกิต3(2-2-5)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 1 / 2565 


 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
Sec.วันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)
  01 พ. 07:49-11:20240404C31-31-0 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลกันยา ศรีสุข
สำรองให้:การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ หมู่ 1 : การบริหารทรัพยากรมนุษย์31-31-0
สอบกลางภาค: 4 ส.ค. 2565 เวลา 10:00 - 11:30 ห้องเรียน | 1934
สอบปลายภาค: 5 ต.ค. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 ห้องเรียน | 1934
  02 อ. 07:49-11:20240404C40-40-0 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิธิโรจน์ ศุภกฤษสุวรรณกุล
สำรองให้:การตลาด ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน การตลาด หมู่ 1 : การตลาด40-40-0
สอบกลางภาค: 4 ส.ค. 2565 เวลา 10:00 - 11:30 ห้องเรียน | 1945
สอบปลายภาค: 5 ต.ค. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 ห้องเรียน | 1831
  03 จ. 12:59-16:20240206C57-57-0 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิธิโรจน์ ศุภกฤษสุวรรณกุล
สำรองให้:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หมู่ 1 : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ57-57-0
สอบกลางภาค: 4 ส.ค. 2565 เวลา 10:00 - 11:30 ห้องเรียน | 220503
สอบปลายภาค: 5 ต.ค. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 ห้องเรียน | 220503
  04 อ. 12:59-16:20240405C39-39-0 
อาจารย์: อาจารย์วณิชา แผลงรักษา
สำรองให้:การตลาด ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน การตลาด หมู่ 2 : การตลาด39-39-0
สอบกลางภาค: 4 ส.ค. 2565 เวลา 10:00 - 11:30 ห้องเรียน | 1933
สอบปลายภาค: 5 ต.ค. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 ห้องเรียน | 1933
ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป.
Sec.วันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)
  01 ส. 07:59-11:20240706C40-17-23 
อาจารย์: อาจารย์ชลิตา เจริญเนตร
สำรองให้:การจัดการ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน การจัดการ หมู่ 1 รุ่น 64 : การจัดการ
ทุกชั้นปี
28-17-11
71-0-71
คำอธิบายรายวิชา

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet