เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
3594303
Buddism Management Economics
เศรษฐศาสตร์การจัดการเชิงพุทธ
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
หน่วยกิต3(2-2-5)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 1 / 2565 


 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
Sec.วันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)
  01 พ. 13:49-17:10135 - LC 11C29-20-9 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยา รักการศิลป์
สำรองให้:เศรษฐศาสตร์ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 62 หมู่เรียน เศรษฐศาสตร์ หมู่ 1 : เศรษฐศาสตร์29-20-9
สอบกลางภาค: 1 ส.ค. 2565 เวลา 10:00 - 11:30 ห้องเรียน | 1832
สอบปลายภาค: 3 ต.ค. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 ห้องเรียน | 151004
  02 พ. 07:49-11:20131 - LC 7C33-5-28 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยา รักการศิลป์
สำรองให้:เศรษฐศาสตร์ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 62 หมู่เรียน เศรษฐศาสตร์ หมู่ 2 : เศรษฐศาสตร์33-5-28
สอบกลางภาค: 1 ส.ค. 2565 เวลา 10:00 - 11:30 ห้องเรียน | 1832
สอบปลายภาค: 3 ต.ค. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 ห้องเรียน | 151004
คำอธิบายรายวิชา

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว




  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet