เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
3594904
Seminar in Business Economics
การสัมมนาทางเศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
หน่วยกิต3(2-2-5)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 1 / 2565 


 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
Sec.วันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)
  01 พฤ. 07:49-11:20135 - LC 11C29-20-9 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร แก้วขวัญไกร
สำรองให้:เศรษฐศาสตร์ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 62 หมู่เรียน เศรษฐศาสตร์ หมู่ 1 : เศรษฐศาสตร์29-20-9
  02 พฤ. 12:59-16:20131 - LC 7C33-5-28 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร แก้วขวัญไกร
สำรองให้:เศรษฐศาสตร์ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 62 หมู่เรียน เศรษฐศาสตร์ หมู่ 2 : เศรษฐศาสตร์33-5-28
คำอธิบายรายวิชา

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet