เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
3593610
Thai political economy and public administration
เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารราชการไทย
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
หน่วยกิต3(3-0-6)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 1 / 2565 


 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
Sec.วันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)
  01 ศ. 08:39-11:20135 - LC 11C29-9-20 
อาจารย์: อาจารย์บัญชา จันทราช
สำรองให้:เศรษฐศาสตร์ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 62 หมู่เรียน เศรษฐศาสตร์ หมู่ 1 : เศรษฐศาสตร์29-9-20
สอบกลางภาค: 2 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียนบรรยาย | 260503
สอบปลายภาค: 29 ก.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 ห้องเรียน | 1949
  02 จ. 12:59-15:30131 - LC 7C33-28-5 
อาจารย์: อาจารย์บัญชา จันทราช
สำรองให้:เศรษฐศาสตร์ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 62 หมู่เรียน เศรษฐศาสตร์ หมู่ 2 : เศรษฐศาสตร์33-28-5
สอบกลางภาค: 2 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียนบรรยาย | 260503
สอบปลายภาค: 29 ก.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 ห้องเรียน | 1949
คำอธิบายรายวิชา

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet