เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
3591201
Economics of Finance and BankingEconomics of Finance and Banking
เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
หน่วยกิต3(2-2-5)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 1 / 2565 


 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
Sec.วันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)
  01 จ. 12:59-16:20240703C26-24-2 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยา รักการศิลป์
สำรองให้:เศรษฐศาสตร์ (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจการค้าสมัยใหม่) ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน เศรษฐศาสตร์ฯ การค้าสมัยใหม่ 1 : เศรษฐศาสตร์ (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจการค้าสมัยใหม่)25-23-2
สอบกลางภาค: 5 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียน | 150406
สอบปลายภาค: 6 ต.ค. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 ห้องเรียน | 1956
  02 จ. 07:49-11:20240206C24-24-0 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยา รักการศิลป์
สำรองให้:เศรษฐศาสตร์ (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจการค้าสมัยใหม่) ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน เศรษฐศาสตร์ฯ การค้าสมัยใหม่ 2 : เศรษฐศาสตร์ (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจการค้าสมัยใหม่)24-24-0
สอบกลางภาค: 5 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียน | 150406
สอบปลายภาค: 6 ต.ค. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 ห้องเรียน | 1956
คำอธิบายรายวิชา
ทฤษฎีเงินตรา ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจปริมาณเงินในความหมายแคบและปริมาณเงินในความหมายกว้าง วิวัฒนาการของการเงินและระบบการเงิน บทบาทของเงินและนโยบายการเงิน ประเภทของธนาคาร หน้าที่และบทบาทต่อปริมาณเงิน ระบบธนาคาร การสร้างและการทำลายเงินฝาก สถาบันการเงินบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจ

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet