เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
3593501
Labour Economics
เศรษฐศาสตร์แรงงาน
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
หน่วยกิต3(2-2-5)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 1 / 2565 


 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
Sec.วันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)
  01 พฤ. 12:59-16:20240206C25-23-2 
อาจารย์: อาจารย์บัญชา จันทราช
สำรองให้:เศรษฐศาสตร์ (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจการค้าสมัยใหม่) ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน เศรษฐศาสตร์ฯ การค้าสมัยใหม่ 1 : เศรษฐศาสตร์ (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจการค้าสมัยใหม่)25-23-2
สอบกลางภาค: 4 ส.ค. 2565 เวลา 13:00 - 14:30 ห้องเรียน | 150406
สอบปลายภาค: 7 ต.ค. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 ห้องเรียน | 1956
  02 พ. 07:49-11:20240206C24-24-0 
อาจารย์: อาจารย์บัญชา จันทราช
สำรองให้:เศรษฐศาสตร์ (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจการค้าสมัยใหม่) ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน เศรษฐศาสตร์ฯ การค้าสมัยใหม่ 2 : เศรษฐศาสตร์ (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจการค้าสมัยใหม่)24-24-0
สอบกลางภาค: 4 ส.ค. 2565 เวลา 13:00 - 14:30 ห้องเรียน | 150406
สอบปลายภาค: 7 ต.ค. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 ห้องเรียน | 1956
คำอธิบายรายวิชา
ความเป็นมาของเศรษฐศาสตร์แรงงาน ทฤษฎีอุปสงค์และอุปทานแรงงานในตลาดแข่งขันสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ การกาหนดอัตราค่าจ้างและการจ้างงานการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ โครงสร้างตลาดและประสิทธิภาพของตลาดแรงงานการผูกขาด การเจรจาต่อรองค่าจ้าง การแทรกแซงของรัฐบาลในตลาดแรงงานภาวะเงินเฟ้อกับการว่างงาน ตลาดแรงงานและการกระจายรายได้ สหภาพแรงงานและกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องกับแรงงานของประเทศไทย

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet