เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
0001201
Social Morality and Ethics
คุณธรรมและจริยธรรมทางสังคม
คณะสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สาขาวิชาผู้ประสานงานรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต3(3-0-6)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 1 / 2565 


 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
Sec.วันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)
  01 จ. 12:59-15:3013402C45-45-0 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธงชัย สีโสภณ
สำรองให้:พยาบาลศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน พยาบาลศาสตร์ หมู่ 1 : พยาบาลศาสตร์45-45-0
สอบกลางภาค: 1 ส.ค. 2565 เวลา 13:00 - 14:30 บรรยาย | 230408
สอบปลายภาค: 29 ก.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00 บรรยาย | 230505
  02 จ. 09:29-12:1020401C50-44-6 
อาจารย์: อาจารย์ธิดารัตน์ คีมกระโทก
สำรองให้:สัตวศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน สัตวศาสตร์ หมู่ 1 : สัตวศาสตร์50-44-6
สอบกลางภาค: 1 ส.ค. 2565 เวลา 13:00 - 14:30 ห้องเรียน | 20302
สอบปลายภาค: 29 ก.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00 ห้องเรียน | 20407
  04 ศ. 09:29-12:1020302C47-46-1 
อาจารย์: ดร.มนูญ สอนโพนงาม
สำรองให้:เกษตรศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน เกษตรศาสตร์ หมู่ 1 : เกษตรศาสตร์
เทคโนโลยีการประมง ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน เทคโนโลยีการประมง หมู่ 1 : เทคโนโลยีการประมง
37-36-1
10-10-0
สอบกลางภาค: 1 ส.ค. 2565 เวลา 13:00 - 14:30 ห้องเรียน | 20301
สอบปลายภาค: 29 ก.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00 ห้องเรียน | 20406
  05 พ. 09:29-12:10240803C37-33-4 
อาจารย์: ดร.มนูญ สอนโพนงาม
สำรองให้:การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ หมู่ 1 : การบริหารทรัพยากรมนุษย์37-33-4
สอบกลางภาค: 1 ส.ค. 2565 เวลา 13:00 - 14:30 ห้องเรียน | 1833
สอบปลายภาค: 29 ก.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00 ห้องเรียน | 1833
  07 พฤ. 12:59-15:30220702C49-42-7 
อาจารย์: ดร.มนูญ สอนโพนงาม
สำรองให้:การตลาด ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน การตลาด หมู่ 1 : การตลาด49-42-7
สอบกลางภาค: 1 ส.ค. 2565 เวลา 13:00 - 14:30 บรรยาย | 230407
สอบปลายภาค: 29 ก.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00 บรรยาย | 230407
  08 อ. 09:29-12:10210301C68-63-5 
อาจารย์: ดร.มนูญ สอนโพนงาม
สำรองให้:การจัดการ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน การจัดการ หมู่ 1 : การจัดการ68-63-5
สอบกลางภาค: 1 ส.ค. 2565 เวลา 13:00 - 14:30 ห้องเรียน | 210301
สอบปลายภาค: 29 ก.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00 ห้องเรียน | 210301
  09 พ. 09:29-12:10220604C29-28-1 
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.วีระชัย ยศโสธร
สำรองให้:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หมู่ 1 : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ29-28-1
สอบกลางภาค: 1 ส.ค. 2565 เวลา 13:00 - 14:30 ห้องเรียนบรรยายเศรษฐศาสตร์ | 240704
สอบปลายภาค: 29 ก.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00 ห้องเรียน | 1832
  10 อ. 12:59-15:30240608C40-38-2 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธงชัย สีโสภณ
สำรองให้:บัญชี ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน บัญชี หมู่ 1 : บัญชี40-38-2
สอบกลางภาค: 1 ส.ค. 2565 เวลา 13:00 - 14:30 ห้องเรียน | 1834
สอบปลายภาค: 29 ก.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00 ห้องเรียน | 1851
  11 พฤ. 09:29-12:10240702C45-35-10 
อาจารย์: ดร.มนูญ สอนโพนงาม
สำรองให้:การสื่อสารมวลชน ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน การสื่อสารมวลชน หมู่ 1 : การสื่อสารมวลชน45-35-10
สอบกลางภาค: 1 ส.ค. 2565 เวลา 13:00 - 14:30 ห้องเรียน | 20409
สอบปลายภาค: 29 ก.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00 ห้องเรียน | 20409
  12 จ. 09:29-12:10240407C36-31-5 
อาจารย์: ดร.มนูญ สอนโพนงาม
สำรองให้:การท่องเที่ยวและการโรงแรม ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน การท่องเที่ยวฯ หมู่ 1 : การท่องเที่ยวและการโรงแรม36-31-5
สอบกลางภาค: 1 ส.ค. 2565 เวลา 13:00 - 14:30 ห้องเรียน (แอร์) | 20304
สอบปลายภาค: 29 ก.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00 ห้องเรียน | 20301
  13 พฤ. 12:59-15:3020509C33-26-7 
อาจารย์: อาจารย์ธิดารัตน์ คีมกระโทก
สำรองให้:เศรษฐศาสตร์ (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจ) ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน เศรษฐศาสตร์ฯ การจัดการธุรกิจ 1 : เศรษฐศาสตร์ (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจ)
การเงินและการธนาคาร ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน การเงินและการธนาคาร หมู่ 1 : การเงินและการธนาคาร
24-18-6
9-8-1
สอบกลางภาค: 1 ส.ค. 2565 เวลา 13:00 - 14:30 ห้องเรียนบรรยายการจัดการ | 240706
สอบปลายภาค: 29 ก.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00 ห้องเรียน | 1854
  14 พฤ. 12:59-15:30240609C37-37-0 
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.วีระชัย ยศโสธร
สำรองให้:บัญชี ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน บัญชี หมู่ 2 : บัญชี37-37-0
สอบกลางภาค: 1 ส.ค. 2565 เวลา 13:00 - 14:30 ห้องเรียน | 1851
สอบปลายภาค: 29 ก.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00 ห้องเรียน | 1852
  15 พฤ. 09:29-12:10240603C37-35-2 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธงชัย สีโสภณ
สำรองให้:บัญชี ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน บัญชี หมู่ 3 : บัญชี37-35-2
สอบกลางภาค: 1 ส.ค. 2565 เวลา 13:00 - 14:30 ห้องเรียน | 1852
สอบปลายภาค: 29 ก.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00 ห้องเรียน | 1853
  16 ศ. 09:29-12:10220605C31-30-1 
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.วีระชัย ยศโสธร
สำรองให้:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หมู่ 2 : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ31-30-1
สอบกลางภาค: 1 ส.ค. 2565 เวลา 13:00 - 14:30 ห้องเรียนบรรยายเศรษฐศาสตร์ | 240705
สอบปลายภาค: 29 ก.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00 ห้องเรียน | 1834
  20 พฤ. 12:59-15:30230408C53-53-0 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีนวล มั่นนรดิษฐ
สำรองให้:วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน วิทยาการคอมพิวเตอร์ หมู่ 1 : วิทยาการคอมพิวเตอร์53-53-0
สอบกลางภาค: 1 ส.ค. 2565 เวลา 13:00 - 14:30 ห้องบรรยายสัตวศาสตร์ | 20508
สอบปลายภาค: 29 ก.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00 บรรยาย | 230508
  21 พฤ. 08:39-11:2020404C45-45-0 
อาจารย์: ดร.ประทวน วันนิจ
สำรองให้:วิทยาศาสตร์การกีฬา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน วิทยาศาสตร์การกีฬา หมู่ 1 : วิทยาศาสตร์การกีฬา45-45-0
สอบกลางภาค: 1 ส.ค. 2565 เวลา 13:00 - 14:30 บรรยาย | 230403
สอบปลายภาค: 29 ก.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00 ห้องเรียน | 20404
  22 พ. 13:49-16:20230401C48-46-2 
อาจารย์: ดร.อุดม ชัยสุวรรณ
สำรองให้:เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน เทคโนโลยีสารสนเทศ หมู่ 1 : เทคโนโลยีสารสนเทศ48-46-2
สอบกลางภาค: 1 ส.ค. 2565 เวลา 13:00 - 14:30 ห้องเรียน | 220909
สอบปลายภาค: 29 ก.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00 ห้องเรียน | 220909
  23 อ. 08:39-11:20220306C38-37-1 
อาจารย์: ดร.อุดม ชัยสุวรรณ
สำรองให้:สาธารณสุขศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน สาธารณสุขศาสตร์ หมู่ 1 : สาธารณสุขศาสตร์38-37-1
สอบกลางภาค: 1 ส.ค. 2565 เวลา 13:00 - 14:30 ห้องเรียน | 151002
สอบปลายภาค: 29 ก.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00 ห้องเรียน | 151005
  24 ศ. 08:39-11:20240206C47-47-0 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีนวล มั่นนรดิษฐ
สำรองให้:เศรษฐศาสตร์ (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจการค้าสมัยใหม่) ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน เศรษฐศาสตร์ฯ การค้าสมัยใหม่ 1 : เศรษฐศาสตร์ (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจการค้าสมัยใหม่)
เศรษฐศาสตร์ (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจการค้าสมัยใหม่) ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน เศรษฐศาสตร์ฯ การค้าสมัยใหม่ 2 : เศรษฐศาสตร์ (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจการค้าสมัยใหม่)
24-23-1
24-24-0
สอบกลางภาค: 1 ส.ค. 2565 เวลา 13:00 - 14:30 ห้องเรียน | 150406
สอบปลายภาค: 29 ก.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00 ห้องเรียน | 1956
  25 ศ. 08:39-11:2020406C46-46-0 
อาจารย์: ดร.ประทวน วันนิจ
สำรองให้:วิทยาศาสตร์การกีฬา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน วิทยาศาสตร์การกีฬา หมู่ 2 : วิทยาศาสตร์การกีฬา46-46-0
สอบกลางภาค: 1 ส.ค. 2565 เวลา 13:00 - 14:30 ห้องเรียน | 150407
สอบปลายภาค: 29 ก.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00 ห้องเรียน | 150408
  26 ศ. 08:39-11:20220307C38-38-0 
อาจารย์: ดร.อุดม ชัยสุวรรณ
สำรองให้:สาธารณสุขศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน สาธารณสุขศาสตร์ หมู่ 2 : สาธารณสุขศาสตร์38-38-0
สอบกลางภาค: 1 ส.ค. 2565 เวลา 13:00 - 14:30 ห้องเรียนบรรยายการตลาด | 240808
สอบปลายภาค: 29 ก.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00 ห้องเรียนบรรยายการตลาด | 240808
  27 จ. 08:39-11:20220603C37-37-0 
อาจารย์: ดร.อุดม ชัยสุวรรณ
สำรองให้:สาธารณสุขศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน สาธารณสุขศาสตร์ หมู่ 3 : สาธารณสุขศาสตร์37-37-0
สอบกลางภาค: 1 ส.ค. 2565 เวลา 13:00 - 14:30 ห้องเรียน | 151004
สอบปลายภาค: 29 ก.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00 ห้องเรียน | 151006
  28 พฤ. 08:39-11:20230402C51-48-3 
อาจารย์: ดร.อุดม ชัยสุวรรณ
สำรองให้:เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน เทคโนโลยีสารสนเทศ หมู่ 2 : เทคโนโลยีสารสนเทศ49-47-2
สอบกลางภาค: 1 ส.ค. 2565 เวลา 13:00 - 14:30 ห้องเรียน | 221007
สอบปลายภาค: 29 ก.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00 ห้องเรียน | 221007
คำอธิบายรายวิชา

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet