เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
0001202
Psychology for Living and Self – development
จิตวิทยาการดำเนินชีวิตกับการพัฒนาตน
คณะสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สาขาวิชาผู้ประสานงานรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต3(3-0-6)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 2 / 2565 


 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
Sec.วันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)
  01 พฤ. 09:29-12:10230404C52-48-4 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทิศา โขงรัมย์
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน รัฐประศาสนศาสตร์ หมู่ 1 : รัฐประศาสนศาสตร์50-46-4
สอบกลางภาค: 19 ธ.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 บรรยาย | 230507
สอบปลายภาค: 20 ก.พ. 2566 เวลา 09:00 - 11:00 บรรยาย | 230507
  02 จ. 12:59-15:30250602C31-27-4 
อาจารย์: อาจารย์คำจันทร์ ร่มเย็น
สำรองให้:ศิลปะดิจิทัล ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน ศิลปะดิจิทัล หมู่ 1 : ศิลปะดิจิทัล31-27-4
สอบกลางภาค: 19 ธ.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียน | 742
สอบปลายภาค: 20 ก.พ. 2566 เวลา 09:00 - 11:00 ห้องเรียน | 20509
  03 อ. 09:29-12:10230403C47-45-2 
อาจารย์: อาจารย์ต่อศักดิ์ กาญจนทรัพย์สิน
สำรองให้:ภาษาไทย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน ภาษาไทย หมู่ 1 : ภาษาไทย47-45-2
สอบกลางภาค: 19 ธ.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 บรรยาย | 230405
สอบปลายภาค: 20 ก.พ. 2566 เวลา 09:00 - 11:00 บรรยาย | 230504
  04 พฤ. 12:59-15:30250804C35-31-4 
อาจารย์: ดร.ธนันต์ชัย พัฒนะสิงห์
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน ภาษาอังกฤษ หมู่ 1 : ภาษาอังกฤษ35-31-4
สอบกลางภาค: 19 ธ.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียน | 1945
สอบปลายภาค: 20 ก.พ. 2566 เวลา 09:00 - 11:00 ห้องเรียน | 20403
  05 พฤ. 09:29-12:10230501C49-47-2 
อาจารย์: ดร.ศิริภิญญา ตระกูลรัมย์
สำรองให้:ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน ภาษาอังกฤษธุรกิจ หมู่ 1 : ภาษาอังกฤษธุรกิจ49-47-2
สอบกลางภาค: 19 ธ.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียน | 1947
สอบปลายภาค: 20 ก.พ. 2566 เวลา 09:00 - 11:00 บรรยาย | 230505
  06 อ. 09:29-12:10210301C61-58-3 
อาจารย์: อาจารย์คำจันทร์ ร่มเย็น
สำรองให้:การพัฒนาสังคม ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน การพัฒนาสังคม หมู่ 1 : การพัฒนาสังคม61-58-3
สอบกลางภาค: 19 ธ.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียน | 210301
สอบปลายภาค: 20 ก.พ. 2566 เวลา 09:00 - 11:00 ห้องเรียน | 220503
  07 จ. 12:59-15:30641C25-22-3 
อาจารย์: ดร.ศิริภิญญา ตระกูลรัมย์
สำรองให้:นิติศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน นิติศาสตร์ หมู่ 1 : นิติศาสตร์23-20-3
สอบกลางภาค: 19 ธ.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องบรรยายสัตวศาสตร์ | 20508
สอบปลายภาค: 20 ก.พ. 2566 เวลา 09:00 - 11:00 ห้องเรียนบรรยายการเงินและการธนาคาร | 240803
  10 พฤ. 09:29-12:10250606C31-29-2 
อาจารย์: อาจารย์ต่อศักดิ์ กาญจนทรัพย์สิน
สำรองให้:เศรษฐศาสตร์ (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจการค้าสมัยใหม่) ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน เศรษฐศาสตร์ฯ การค้าสมัยใหม่ 1 : เศรษฐศาสตร์ (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจการค้าสมัยใหม่)
ดนตรีสากล ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน ดนตรีสากล หมู่ 1 : ดนตรีสากล
บรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน บรรณารักษ์ศาสตร์ฯ หมู่ 1 : บรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
14-13-1
13-12-1
4-4-0
สอบกลางภาค: 19 ธ.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียน | 1863
สอบปลายภาค: 20 ก.พ. 2566 เวลา 09:00 - 11:00 ห้องเรียน | 20301
  36 พ. 09:29-12:10250805C33-32-1 
อาจารย์: ดร.ธนันต์ชัย พัฒนะสิงห์
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน ภาษาอังกฤษ หมู่ 2 : ภาษาอังกฤษ33-32-1
สอบกลางภาค: 19 ธ.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องประชุมช่อกล้วยฟ้า | 1014
สอบปลายภาค: 20 ก.พ. 2566 เวลา 09:00 - 11:00 ห้องเรียนบรรยายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ | 240801
  37 จ. 09:29-12:10250806C34-33-1 
อาจารย์: อาจารย์คำจันทร์ ร่มเย็น
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน ภาษาอังกฤษ หมู่ 3 : ภาษาอังกฤษ34-33-1
สอบกลางภาค: 19 ธ.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียน | 1946
สอบปลายภาค: 20 ก.พ. 2566 เวลา 09:00 - 11:00 ห้องเรียนบรรยายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ | 240802
  38 พฤ. 12:59-15:30230405C50-49-1 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทิศา โขงรัมย์
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน รัฐประศาสนศาสตร์ หมู่ 2 : รัฐประศาสนศาสตร์50-49-1
สอบกลางภาค: 19 ธ.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 บรรยาย | 230508
สอบปลายภาค: 20 ก.พ. 2566 เวลา 09:00 - 11:00 บรรยาย | 230508
  39 อ. 12:59-15:30230406C46-45-1 
อาจารย์: อาจารย์ชนิสรา ไกรสีห์
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน รัฐประศาสนศาสตร์ หมู่ 3 : รัฐประศาสนศาสตร์46-45-1
สอบกลางภาค: 19 ธ.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียน | 1956
สอบปลายภาค: 20 ก.พ. 2566 เวลา 09:00 - 11:00 บรรยาย | 230509
  40 พ. 09:29-12:10642C28-18-10 
อาจารย์: ดร.ศิริภิญญา ตระกูลรัมย์
สำรองให้:นิติศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน นิติศาสตร์ หมู่ 2 : นิติศาสตร์27-17-10
สอบกลางภาค: 19 ธ.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียน | 220907
สอบปลายภาค: 20 ก.พ. 2566 เวลา 09:00 - 11:00 ห้องเรียนบรรยายการเงินและการธนาคาร | 240804
  41 พฤ. 12:59-15:30230502C48-45-3 
อาจารย์: ดร.ศิริภิญญา ตระกูลรัมย์
สำรองให้:ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน ภาษาอังกฤษธุรกิจ หมู่ 2 : ภาษาอังกฤษธุรกิจ48-45-3
สอบกลางภาค: 19 ธ.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียน | 1949
สอบปลายภาค: 20 ก.พ. 2566 เวลา 09:00 - 11:00 บรรยาย | 230506
ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
Sec.วันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)
  11 จ. 09:29-12:10151006C32-32-0 
อาจารย์: อาจารย์ชนิสรา ไกรสีห์
สำรองให้:ภาษาไทย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน ภาษาไทย หมู่ 1 : ภาษาไทย32-32-0
สอบกลางภาค: 19 ธ.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียน | 131 - LC 7
สอบปลายภาค: 20 ก.พ. 2566 เวลา 09:00 - 11:00 ห้องเรียน | 13401
  12 พ. 09:29-12:101947C30-30-0 
อาจารย์: อาจารย์คำจันทร์ ร่มเย็น
สำรองให้:คณิตศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน คณิตศาสตร์ หมู่ 1 : คณิตศาสตร์30-30-0
สอบกลางภาค: 19 ธ.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียน | 645
สอบปลายภาค: 20 ก.พ. 2566 เวลา 09:00 - 11:00 ห้องเรียน | 1968
  13 พฤ. 12:59-15:30151205/1C32-32-0 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินิรณี ทัศนะเทพ
สำรองให้:การศึกษาปฐมวัย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน การศึกษาปฐมวัย หมู่ 1 : การศึกษาปฐมวัย32-32-0
สอบกลางภาค: 19 ธ.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียนบรรยาย | 250804
สอบปลายภาค: 20 ก.พ. 2566 เวลา 09:00 - 11:00 ห้องเรียน | 20409
  14 จ. 12:59-15:301032C31-30-1 
อาจารย์: ดร.ธนันต์ชัย พัฒนะสิงห์
สำรองให้:เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน เทคโนฯ คอมเพื่อการศึกษา หมู่ 1 : เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา31-30-1
สอบกลางภาค: 19 ธ.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียนบรรยาย | 250806
สอบปลายภาค: 20 ก.พ. 2566 เวลา 09:00 - 11:00 ห้องเรียน | 1024
  15 พ. 13:49-16:20131 - LC 7C41-40-1 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินิรณี ทัศนะเทพ
สำรองให้:ฟิสิกส์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน ฟิสิกส์ หมู่ 1 : ฟิสิกส์
ฟิสิกส์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน ฟิสิกส์ หมู่ 2 : ฟิสิกส์
20-20-0
21-20-1
สอบกลางภาค: 19 ธ.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียน | 151008
สอบปลายภาค: 20 ก.พ. 2566 เวลา 09:00 - 11:00
  16 จ. 09:29-12:10151405/1C25-24-1 
อาจารย์: ดร.ศิริภิญญา ตระกูลรัมย์
สำรองให้:นาฏศิลป์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน นาฏศิลป์ หมู่ 1 : นาฏศิลป์25-24-1
สอบกลางภาค: 19 ธ.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียน | 1833
สอบปลายภาค: 20 ก.พ. 2566 เวลา 09:00 - 11:00 ห้องเรียน | 1957
  17 อ. 12:59-15:301955C31-31-0 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรี ถุงแก้ว
สำรองให้:สังคมศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน สังคมศึกษา หมู่ 1 : สังคมศึกษา31-31-0
สอบกลางภาค: 19 ธ.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียน | 1853
สอบปลายภาค: 20 ก.พ. 2566 เวลา 09:00 - 11:00 ห้องเรียนบรรยายการเงินและการธนาคารฃ | 240805
  18 พ. 13:49-16:20210205C25-23-2 
อาจารย์: อาจารย์ต่อศักดิ์ กาญจนทรัพย์สิน
สำรองให้:ดนตรีศึกษา (วิชาเอกดนตรีตะวันตก) ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน ดนตรีตะวันตก หมู่ 1 : ดนตรีศึกษา (วิชาเอกดนตรีตะวันตก)25-23-2
สอบกลางภาค: 19 ธ.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียนบรรยาย | 250801
สอบปลายภาค: 20 ก.พ. 2566 เวลา 09:00 - 11:00 ห้องเรียน | 151101
  20 จ. 09:29-12:1020307C33-33-0 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินิรณี ทัศนะเทพ
สำรองให้:พลศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน พลศึกษา หมู่ 1 : พลศึกษา33-33-0
สอบกลางภาค: 19 ธ.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียน | 1851
สอบปลายภาค: 20 ก.พ. 2566 เวลา 09:00 - 11:00 ห้องเรียนบรรยาย | 260502
  21 พ. 13:49-16:20151105/1C33-33-0 
อาจารย์: อาจารย์นิยม ขุนรองรัมย์
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน ภาษาอังกฤษ หมู่ 1 : ภาษาอังกฤษ33-33-0
สอบกลางภาค: 19 ธ.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียน | 1831
สอบปลายภาค: 20 ก.พ. 2566 เวลา 09:00 - 11:00 ห้องเรียน | 13405
  22 พ. 09:29-12:10150406C28-28-0 
อาจารย์: อาจารย์นิยม ขุนรองรัมย์
สำรองให้:วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน วิทยาศาสตร์ทั่วไป หมู่ 1 : วิทยาศาสตร์ทั่วไป28-28-0
สอบกลางภาค: 19 ธ.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียน | 1834
สอบปลายภาค: 20 ก.พ. 2566 เวลา 09:00 - 11:00 ห้องเรียนบรรยายการตลาด | 240808
  23 พฤ. 09:29-12:10260502C24-22-2 
อาจารย์: อาจารย์ชนิสรา ไกรสีห์
สำรองให้:ศิลปศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน ศิลปศึกษา หมู่ 1 : ศิลปศึกษา24-22-2
สอบกลางภาค: 19 ธ.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียน | 646
สอบปลายภาค: 20 ก.พ. 2566 เวลา 09:00 - 11:00 ห้องเรียน | 1959
  24 พ. 09:29-12:10210206C23-23-0 
อาจารย์: อาจารย์ต่อศักดิ์ กาญจนทรัพย์สิน
สำรองให้:ดนตรีศึกษา (วิชาเอกดนตรีตะวันตก) ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน ดนตรีตะวันตก หมู่ 2 : ดนตรีศึกษา (วิชาเอกดนตรีตะวันตก)23-23-0
สอบกลางภาค: 19 ธ.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียนบรรยาย | 250802
สอบปลายภาค: 20 ก.พ. 2566 เวลา 09:00 - 11:00 ห้องเรียนบรรยายการสื่อสารมวลชน | 240701
  25 จ. 12:59-15:30151007C32-32-0 
อาจารย์: อาจารย์ชนิสรา ไกรสีห์
สำรองให้:ภาษาไทย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน ภาษาไทย หมู่ 2 : ภาษาไทย32-32-0
สอบกลางภาค: 19 ธ.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียนบรรยาย | 250608
สอบปลายภาค: 20 ก.พ. 2566 เวลา 09:00 - 11:00 ห้องเรียน | 13402
  26 อ. 09:29-12:10151105/2C30-30-0 
อาจารย์: อาจารย์นิยม ขุนรองรัมย์
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน ภาษาอังกฤษ หมู่ 2 : ภาษาอังกฤษ30-30-0
สอบกลางภาค: 19 ธ.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียน | 1832
สอบปลายภาค: 20 ก.พ. 2566 เวลา 09:00 - 11:00 ห้องเรียน | 1956
  27 จ. 09:29-12:10151405/2C36-34-2 
อาจารย์: อาจารย์นิยม ขุนรองรัมย์
สำรองให้:นาฏศิลป์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน นาฏศิลป์ หมู่ 2 : นาฏศิลป์
ดนตรีศึกษา (วิชาเอกดนตรีไทย) ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน ดนตรีไทย หมู่ 3 : ดนตรีศึกษา (วิชาเอกดนตรีไทย)
22-20-2
14-14-0
สอบกลางภาค: 19 ธ.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียน | 132 - LC 8
สอบปลายภาค: 20 ก.พ. 2566 เวลา 09:00 - 11:00 ห้องเรียน | 1958
  28 จ. 12:59-15:3020308C32-31-1 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินิรณี ทัศนะเทพ
สำรองให้:พลศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน พลศึกษา หมู่ 2 : พลศึกษา32-31-1
สอบกลางภาค: 19 ธ.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียน | 1852
สอบปลายภาค: 20 ก.พ. 2566 เวลา 09:00 - 11:00 ห้องเรียนบรรยาย | 260503
  29 พ. 09:29-12:101956C32-30-2 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรี ถุงแก้ว
สำรองให้:สังคมศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน สังคมศึกษา หมู่ 2 : สังคมศึกษา32-30-2
สอบกลางภาค: 19 ธ.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียน | 1854
สอบปลายภาค: 20 ก.พ. 2566 เวลา 09:00 - 11:00 ห้องเรียนบรรยายการตลาด | 240806
  30 จ. 12:59-15:30150407C25-25-0 
อาจารย์: อาจารย์นิยม ขุนรองรัมย์
สำรองให้:วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน วิทยาศาสตร์ทั่วไป หมู่ 2 : วิทยาศาสตร์ทั่วไป25-25-0
สอบกลางภาค: 19 ธ.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียน | 133 - LC 9
สอบปลายภาค: 20 ก.พ. 2566 เวลา 09:00 - 11:00 ห้องเรียนบรรยายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ | 240809
  32 พฤ. 12:59-15:30260503C27-26-1 
อาจารย์: อาจารย์ชนิสรา ไกรสีห์
สำรองให้:ศิลปศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน ศิลปศึกษา หมู่ 2 : ศิลปศึกษา27-26-1
สอบกลางภาค: 19 ธ.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียนบรรยาย | 250803
สอบปลายภาค: 20 ก.พ. 2566 เวลา 09:00 - 11:00 ห้องเรียน | 1965
  33 พ. 13:49-16:201948C29-28-1 
อาจารย์: อาจารย์คำจันทร์ ร่มเย็น
สำรองให้:คณิตศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน คณิตศาสตร์ หมู่ 2 : คณิตศาสตร์29-28-1
สอบกลางภาค: 19 ธ.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียน | 151007
สอบปลายภาค: 20 ก.พ. 2566 เวลา 09:00 - 11:00 ห้องเรียน | 1969
  34 พ. 09:29-12:10151205/2C35-34-1 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินิรณี ทัศนะเทพ
สำรองให้:การศึกษาปฐมวัย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน การศึกษาปฐมวัย หมู่ 2 : การศึกษาปฐมวัย35-34-1
สอบกลางภาค: 19 ธ.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียนบรรยาย | 250805
สอบปลายภาค: 20 ก.พ. 2566 เวลา 09:00 - 11:00 ห้องบรรยายสัตวศาสตร์ | 20507
  35 พ. 13:49-16:201033C34-32-2 
อาจารย์: ดร.ธนันต์ชัย พัฒนะสิงห์
สำรองให้:เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน เทคโนฯ คอมเพื่อการศึกษา หมู่ 2 : เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา34-32-2
สอบกลางภาค: 19 ธ.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียนบรรยาย | 250807
สอบปลายภาค: 20 ก.พ. 2566 เวลา 09:00 - 11:00 ห้องเรียน | 1032
คำอธิบายรายวิชา

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet