เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
0001302
Sufficiency Economy Philosophy for Local Development
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
คณะสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สาขาวิชาผู้ประสานงานรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต3(2-2-5)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 1 / 2566 


 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
Sec.วันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)
  01 อ. 12:59-16:2020307C43-42-1 
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล สมคุณา
ดร.กันตพัฒน์ รัตนสินธุพงศ์
สำรองให้:สัตวศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน สัตวศาสตร์ หมู่ 1 : สัตวศาสตร์43-42-1
สอบกลางภาค: 25 ก.ค. 2566 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียน | 151007
สอบปลายภาค: 26 ก.ย. 2566 เวลา 13:00 - 15:00 ห้องเรียน | 151205/1
  03 พฤ. 16:19-19:5020307C36-36-0 
อาจารย์: ดร.กันตพัฒน์ รัตนสินธุพงศ์
รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล สมคุณา
สำรองให้:เกษตรศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน เกษตรศาสตร์ หมู่ 1 : เกษตรศาสตร์36-36-0
สอบกลางภาค: 25 ก.ค. 2566 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียน | 151006
สอบปลายภาค: 26 ก.ย. 2566 เวลา 13:00 - 15:00 ห้องเรียน | 544
  04 พฤ. 07:49-11:20134 - LC 10C40-39-1 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธีรา สุนทรารักษ์
สำรองให้:การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ หมู่ 1 : การบริหารทรัพยากรมนุษย์
การเงินและการธนาคาร ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน การเงินและการธนาคาร หมู่ 1 : การเงินและการธนาคาร
32-32-0
6-6-0
สอบกลางภาค: 25 ก.ค. 2566 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียน | 1935
สอบปลายภาค: 26 ก.ย. 2566 เวลา 13:00 - 15:00 ห้องเรียนบรรยาย | 260503
  06 พฤ. 12:59-16:20151005C40-35-5 
อาจารย์: ดร.พิสมัย ประชานันท์
สำรองให้:การตลาด ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน การตลาด หมู่ 1 : การตลาด40-35-5
สอบกลางภาค: 25 ก.ค. 2566 เวลา 09:00 - 10:30 บรรยาย | 230407
สอบปลายภาค: 26 ก.ย. 2566 เวลา 13:00 - 15:00 บรรยาย | 230405
  07 พฤ. 07:49-11:20151005C59-51-8 
อาจารย์: ดร.พิสมัย ประชานันท์
สำรองให้:การจัดการ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน การจัดการ หมู่ 1 : การจัดการ59-51-8
สอบกลางภาค: 25 ก.ค. 2566 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียน | 210303
สอบปลายภาค: 26 ก.ย. 2566 เวลา 13:00 - 15:00 ห้องเรียน | 210302
  08 จ. 12:59-16:20220904C37-34-3 
อาจารย์: อาจารย์สืบศักดิ์ ก้อนคำดี
สำรองให้:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หมู่ 1 : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เทคโนโลยีการประมง ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน เทคโนโลยีการประมง หมู่ 1 : เทคโนโลยีการประมง
27-25-2
10-9-1
สอบกลางภาค: 25 ก.ค. 2566 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียน | 210201
สอบปลายภาค: 26 ก.ย. 2566 เวลา 13:00 - 15:00 ห้องเรียน | 20404
  09 จ. 12:59-16:20220901C39-36-3 
อาจารย์: อาจารย์สถิตรัตน์ รอดอารี
สำรองให้:บัญชี ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน บัญชี หมู่ 1 : บัญชี39-36-3
สอบกลางภาค: 25 ก.ค. 2566 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียนบรรยายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ | 240801
สอบปลายภาค: 26 ก.ย. 2566 เวลา 13:00 - 15:00 ห้องเรียน | 151105/2
  10 จ. 12:59-16:20221009C36-25-11 
อาจารย์: อาจารย์ชลาวัล วรรณทอง
สำรองให้:การสื่อสารมวลชน ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน การสื่อสารมวลชน หมู่ 1 : การสื่อสารมวลชน36-25-11
สอบกลางภาค: 25 ก.ค. 2566 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียนบรรยาย | 250701
สอบปลายภาค: 26 ก.ย. 2566 เวลา 13:00 - 15:00 ห้องเรียน | 1947
  11 พฤ. 12:59-16:20221009C35-24-11 
อาจารย์: อาจารย์ชลาวัล วรรณทอง
สำรองให้:การท่องเที่ยวและการโรงแรม ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน การท่องเที่ยวฯ หมู่ 1 : การท่องเที่ยวและการโรงแรม33-23-10
สอบกลางภาค: 25 ก.ค. 2566 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียน | 1863
สอบปลายภาค: 26 ก.ย. 2566 เวลา 13:00 - 15:00 ห้องเรียน | 220905
  13 อ. 07:49-11:201851C32-30-2 
อาจารย์: ดร.เมษยา บุญลีลา
สำรองให้:เศรษฐศาสตร์ (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจ) ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน เศรษฐศาสตร์ฯ การจัดการธุรกิจ 1 : เศรษฐศาสตร์ (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจ)
เศรษฐศาสตร์ (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจการค้าสมัยใหม่) ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน เศรษฐศาสตร์ฯ การค้าสมัยใหม่ 1 : เศรษฐศาสตร์ (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจการค้าสมัยใหม่)
18-17-1
14-13-1
สอบกลางภาค: 25 ก.ค. 2566 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียนบรรยาย | 250606
สอบปลายภาค: 26 ก.ย. 2566 เวลา 13:00 - 15:00 ห้องเรียน | 1944
  14 พฤ. 07:49-11:20220905C38-36-2 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาวิตรี อกนิษฐ์เสนีย์
สำรองให้:บัญชี ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน บัญชี หมู่ 2 : บัญชี37-35-2
สอบกลางภาค: 25 ก.ค. 2566 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียนบรรยายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ | 240802
สอบปลายภาค: 26 ก.ย. 2566 เวลา 13:00 - 15:00 ห้องเรียน | 1969
  15 พ. 13:49-17:10133 - LC 9C34-31-3 
อาจารย์: อาจารย์อมรรัตน์ สุขจิตต์
สำรองให้:บัญชี ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน บัญชี หมู่ 3 : บัญชี34-31-3
สอบกลางภาค: 25 ก.ค. 2566 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียนบรรยายการเงินและการธนาคาร | 240803
สอบปลายภาค: 26 ก.ย. 2566 เวลา 13:00 - 15:00 ห้องเรียน | 151007
  16 พ. 07:49-11:20133 - LC 9C31-26-5 
อาจารย์: อาจารย์อมรรัตน์ สุขจิตต์
สำรองให้:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หมู่ 2 : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ31-26-5
สอบกลางภาค: 25 ก.ค. 2566 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียน | 151008
สอบปลายภาค: 26 ก.ย. 2566 เวลา 13:00 - 15:00 ห้องเรียน | 1958
  24 อ. 12:59-16:20220903C70-48-22 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ปาโมกข์
ดร.สันธยา บุญรุ่ง
สำรองให้:เศรษฐศาสตร์ (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจการค้าสมัยใหม่) ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 66 หมู่เรียน เศรษฐศาสตร์ฯ การค้าสมัยใหม่ 1 : เศรษฐศาสตร์ (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจการค้าสมัยใหม่)
เศรษฐศาสตร์ (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจการค้าสมัยใหม่) ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 66 หมู่เรียน เศรษฐศาสตร์ฯ การค้าสมัยใหม่ 2 : เศรษฐศาสตร์ (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจการค้าสมัยใหม่)
47-25-22
23-23-0
สอบกลางภาค: 25 ก.ค. 2566 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียน | 1948
สอบปลายภาค: 26 ก.ย. 2566 เวลา 13:00 - 15:00 บรรยาย | 230408
  25 พฤ. 12:59-16:20220901C48-47-1 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรารัตน์ จีระมะกร
สำรองให้:คณิตศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 66 หมู่เรียน คณิตศาสตร์ หมู่ 1 : คณิตศาสตร์
เคมี ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 66 หมู่เรียน เคมี หมู่ 1 : เคมี
ชีววิทยา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 66 หมู่เรียน ชีววิทยา หมู่ 1 : ชีววิทยา
ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 66 หมู่เรียน ออกแบบแฟชั่นฯ หมู่ 1 : ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
17-17-0
7-7-0
18-18-0
6-5-1
สอบกลางภาค: 25 ก.ค. 2566 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียน | 1944
สอบปลายภาค: 26 ก.ย. 2566 เวลา 13:00 - 15:00
ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป.
Sec.วันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)
  01 อา. 08:49-12:10240607C99-13-86 
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.สายใจ ทันการ
สำรองให้:บัญชี ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน บัญชี หมู่ 1 รุ่น 64 : บัญชี16-13-3
สอบกลางภาค: 26 ส.ค. 2566 เวลา 13:00 - 14:30 บรรยาย | 230503
สอบปลายภาค: 11 พ.ย. 2566 เวลา 13:00 - 15:00 บรรยาย | 230503
  03 ส. 07:59-11:20250607C99-16-83 
อาจารย์: อาจารย์เชาวฤทธิ์ โสภักดี
สำรองให้:การพัฒนาสังคม ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน การพัฒนาสังคม หมู่ 1 รุ่น 64 : การพัฒนาสังคม
ทุกชั้นปี รุ่น 64 หมู่เรียน ภาษาอังกฤษ หมู่ 1 รุ่น 64 :
13-10-3
12-6-6
สอบกลางภาค: 26 ส.ค. 2566 เวลา 13:00 - 14:30 บรรยาย | 230504
สอบปลายภาค: 11 พ.ย. 2566 เวลา 13:00 - 15:00 บรรยาย | 230504
  04 อา. 12:59-16:20625C99-18-81 
อาจารย์: อาจารย์ชลาวัล วรรณทอง
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน รัฐประศาสนฯ หมู่ 1 รุ่น 64 : รัฐประศาสนศาสตร์
ทุกชั้นปี
27-18-9
72-0-72
สอบกลางภาค: 26 ส.ค. 2566 เวลา 13:00 - 14:30 บรรยาย | 230505
สอบปลายภาค: 11 พ.ย. 2566 เวลา 13:00 - 15:00 บรรยาย | 230505
  05 อา. 12:59-16:2020301C99-9-90 
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล สมคุณา
ดร.กันตพัฒน์ รัตนสินธุพงศ์
สำรองให้:สัตวศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน สัตวศาสตร์ หมู่ 1 รุ่น 64 : สัตวศาสตร์
ทุกชั้นปี
14-9-5
85-0-85
สอบกลางภาค: 26 ส.ค. 2566 เวลา 13:00 - 14:30 บรรยาย | 230503
สอบปลายภาค: 11 พ.ย. 2566 เวลา 13:00 - 15:00 บรรยาย | 230503
ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
Sec.วันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)
  17 อ. 12:59-16:20230506C48-47-1 
อาจารย์: อาจารย์เชาวฤทธิ์ โสภักดี
สำรองให้:นาฏศิลป์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 66 หมู่เรียน นาฏศิลป์ หมู่ 1 : นาฏศิลป์
นาฏศิลป์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 66 หมู่เรียน นาฏศิลป์ หมู่ 2 : นาฏศิลป์
24-24-0
24-24-0
สอบกลางภาค: 25 ก.ค. 2566 เวลา 09:00 - 10:30 บรรยาย | 230504
สอบปลายภาค: 26 ก.ย. 2566 เวลา 13:00 - 15:00 บรรยาย | 230406
  18 จ. 08:39-12:10132 - LC 8C31-31-0 
อาจารย์: อาจารย์สุจิตรา ยางนอก
สำรองให้:สังคมศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 66 หมู่เรียน สังคมศึกษา หมู่ 1 : สังคมศึกษา31-31-0
สอบกลางภาค: 25 ก.ค. 2566 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียน | 743
สอบปลายภาค: 26 ก.ย. 2566 เวลา 13:00 - 15:00 ห้องเรียนสาขารัฐฯ | 623
  19 พ. 08:39-12:10131 - LC 7C36-36-0 
อาจารย์: อาจารย์เชาวฤทธิ์ โสภักดี
สำรองให้:ดนตรีศึกษา (วิชาเอกดนตรีตะวันตก) ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 66 หมู่เรียน ดนตรีตะวันตก หมู่ 1 : ดนตรีศึกษา (วิชาเอกดนตรีตะวันตก)
ทุกชั้นปี
34-34-0
36-2-34
สอบกลางภาค: 25 ก.ค. 2566 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียน | 133 - LC 9
สอบปลายภาค: 26 ก.ย. 2566 เวลา 13:00 - 15:00 ห้องเรียน | 221006
  20 จ. 08:39-12:10230505C65-43-22 
อาจารย์: อาจารย์เชาวฤทธิ์ โสภักดี
สำรองให้:ดนตรีศึกษา (วิชาเอกดนตรีไทย) ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 66 หมู่เรียน ดนตรีไทย หมู่ 2 : ดนตรีศึกษา (วิชาเอกดนตรีไทย)
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและภูมิศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 66 หมู่เรียน เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศฯ หมู่ 1 : เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและภูมิศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 66 หมู่เรียน เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม หมู่ 1 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
สถิติและวิทยาการสารสนเทศ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 66 หมู่เรียน สถิติและสารสนเทศ หมู่ 1 : สถิติและวิทยาการสารสนเทศ
14-14-0
15-15-0
4-4-0
12-9-3
สอบกลางภาค: 25 ก.ค. 2566 เวลา 09:00 - 10:30
สอบปลายภาค: 26 ก.ย. 2566 เวลา 13:00 - 15:00
  21 ศ. 08:39-12:10131 - LC 7C32-32-0 
อาจารย์: รองศาสตราจารย์อุทิศ ทาหอม
สำรองให้:พลศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 66 หมู่เรียน พลศึกษา หมู่ 1 : พลศึกษา32-32-0
สอบกลางภาค: 25 ก.ค. 2566 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียน | 741
สอบปลายภาค: 26 ก.ย. 2566 เวลา 13:00 - 15:00 ห้องเรียนบรรยาย | 250606
  22 อ. 08:39-12:10250603C31-30-1 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยาภรณ์ ปิตาทะสังข์
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 66 หมู่เรียน ภาษาอังกฤษ หมู่ 1 : ภาษาอังกฤษ31-30-1
สอบกลางภาค: 25 ก.ค. 2566 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียน | 543
สอบปลายภาค: 26 ก.ย. 2566 เวลา 13:00 - 15:00 บรรยาย | 230503
  23 จ. 12:59-16:20250709C30-30-0 
อาจารย์: อาจารย์ธนพล รามฤทธิ์
สำรองให้:ศิลปศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 66 หมู่เรียน ศิลปศึกษา หมู่ 1 : ศิลปศึกษา30-30-0
สอบกลางภาค: 25 ก.ค. 2566 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียน | 645
สอบปลายภาค: 26 ก.ย. 2566 เวลา 13:00 - 15:00 ห้องเรียน | 625
  27 อ. 12:59-16:20250603C31-30-1 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยาภรณ์ ปิตาทะสังข์
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 66 หมู่เรียน ภาษาอังกฤษ หมู่ 2 : ภาษาอังกฤษ31-30-1
สอบกลางภาค: 25 ก.ค. 2566 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียน | 544
สอบปลายภาค: 26 ก.ย. 2566 เวลา 13:00 - 15:00 ห้องเรียนบรรยาย | 250806
  29 อ. 12:59-16:20131 - LC 7C32-31-1 
อาจารย์: รองศาสตราจารย์อุทิศ ทาหอม
สำรองให้:พลศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 66 หมู่เรียน พลศึกษา หมู่ 2 : พลศึกษา32-31-1
สอบกลางภาค: 25 ก.ค. 2566 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียน | 742
สอบปลายภาค: 26 ก.ย. 2566 เวลา 13:00 - 15:00 ห้องเรียนบรรยาย | 250607
  30 อ. 08:39-12:10132 - LC 8C30-30-0 
อาจารย์: อาจารย์สุจิตรา ยางนอก
สำรองให้:สังคมศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 66 หมู่เรียน สังคมศึกษา หมู่ 2 : สังคมศึกษา30-30-0
สอบกลางภาค: 25 ก.ค. 2566 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียน | 744
สอบปลายภาค: 26 ก.ย. 2566 เวลา 13:00 - 15:00 ห้องเรียน | 624
  31 จ. 08:39-12:10250709C30-29-1 
อาจารย์: อาจารย์ธนพล รามฤทธิ์
สำรองให้:ศิลปศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 66 หมู่เรียน ศิลปศึกษา หมู่ 2 : ศิลปศึกษา30-29-1
สอบกลางภาค: 25 ก.ค. 2566 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียน | 646
สอบปลายภาค: 26 ก.ย. 2566 เวลา 13:00 - 15:00 ห้องเรียน | 643
คำอธิบายรายวิชา

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet