เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
0001301
Good Citizenship and Corruption Prevention
ความเป็นพลเมืองดีกับการป้องกันการทุจริต
คณะสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สาขาวิชาผู้ประสานงานรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต3(3-0-6)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 2 / 2565 


 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
Sec.วันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)
  01 จ. 12:59-15:301874C37-34-3 
อาจารย์: อาจารย์สากล พรหมสถิตย์
สำรองให้:เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน เทคโนฯ สถาปัตย์ หมู่ 1 : เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
ดุริยางคศิลป์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน ดุริยางคศิลป์ หมู่ 1 : ดุริยางคศิลป์
29-26-3
8-8-0
สอบกลางภาค: 20 ธ.ค. 2565 เวลา 13:00 - 14:30 ห้องเรียน | 1865
สอบปลายภาค: 21 ก.พ. 2566 เวลา 13:00 - 15:00 ห้องเรียน | 1865
  02 อ. 12:59-15:301852C48-47-1 
อาจารย์: อาจารย์ธนกร เพชรสินจร
สำรองให้:เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน เทคโนฯ วิศวกรรมไฟฟ้า หมู่ 1 : เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า48-47-1
สอบกลางภาค: 20 ธ.ค. 2565 เวลา 13:00 - 14:30 บรรยาย | 230506
สอบปลายภาค: 21 ก.พ. 2566 เวลา 13:00 - 15:00 ห้องเรียน | 150408
  03 จ. 08:39-11:2013405C42-42-0 
อาจารย์: อาจารย์สากล พรหมสถิตย์
สำรองให้:พยาบาลศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน พยาบาลศาสตร์ หมู่ 1 : พยาบาลศาสตร์42-42-0
สอบกลางภาค: 20 ธ.ค. 2565 เวลา 13:00 - 14:30 ห้องเรียนบรรยายเศรษฐศาสตร์ | 240703
สอบปลายภาค: 21 ก.พ. 2566 เวลา 13:00 - 15:00 ห้องเรียน | 150503/1
  04 พฤ. 12:59-15:3020403C33-30-3 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรพล ทศมาศ
สำรองให้:สัตวศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน สัตวศาสตร์ หมู่ 1 : สัตวศาสตร์33-30-3
สอบกลางภาค: 20 ธ.ค. 2565 เวลา 13:00 - 14:30 ห้องเรียน | 1954
สอบปลายภาค: 21 ก.พ. 2566 เวลา 13:00 - 15:00 ห้องเรียนบรรยาย | 250704
  05 จ. 08:39-11:2020303C39-37-2 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรเทพ อรรถวรเดช
สำรองให้:เกษตรศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน เกษตรศาสตร์ หมู่ 1 : เกษตรศาสตร์
เทคโนโลยีการประมง ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน เทคโนโลยีการประมง หมู่ 1 : เทคโนโลยีการประมง
32-31-1
7-6-1
สอบกลางภาค: 20 ธ.ค. 2565 เวลา 13:00 - 14:30 ห้องเรียน | 1953
สอบปลายภาค: 21 ก.พ. 2566 เวลา 13:00 - 15:00 ห้องเรียน | 20307
  06 พฤ. 12:59-15:301833C32-23-9 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร วิชัยรัมย์
สำรองให้:วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน วิศวกรรมฯ การจัดการอุต หมู่ 1 : วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม32-23-9
สอบกลางภาค: 20 ธ.ค. 2565 เวลา 13:00 - 14:30 ห้องเรียน | 1866
สอบปลายภาค: 21 ก.พ. 2566 เวลา 13:00 - 15:00 ห้องเรียนการท่องเที่ยวและโรงแรม 1 | 240406
  07 พ. 08:39-11:201834C29-25-4 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร วิชัยรัมย์
สำรองให้:เทคโนโลยีเซรามิกส์และการออกแบบ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน เซรามิกส์และการออกแบบ หมู่ 1 : เทคโนโลยีเซรามิกส์และการออกแบบ
เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน เทคโนฯ วิศวกรรมอิเล็กฯ หมู่ 1 : เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ศิลปะและการออกแบบ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน ศิลปะและการออกแบบ หมู่ 1 : ศิลปะและการออกแบบ
6-6-0
9-9-0
14-10-4
สอบกลางภาค: 20 ธ.ค. 2565 เวลา 13:00 - 14:30 ห้องเรียน | 1933
สอบปลายภาค: 21 ก.พ. 2566 เวลา 13:00 - 15:00 ห้องเรียนบรรยายการบัญชี | 240608
  08 จ. 08:39-11:201864C30-26-4 
อาจารย์: ดร.ธิติ ศรีใหญ่
สำรองให้:เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน เทคโนฯ วิศวกรรมโยธา หมู่ 1 : เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา30-26-4
สอบกลางภาค: 20 ธ.ค. 2565 เวลา 13:00 - 14:30 ห้องเรียน | 13402
สอบปลายภาค: 21 ก.พ. 2566 เวลา 13:00 - 15:00 ห้องเรียน | 1866
  12 พ. 08:39-11:2020404C35-35-0 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรพล ทศมาศ
สำรองให้:สัตวศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน สัตวศาสตร์ หมู่ 2 : สัตวศาสตร์35-35-0
สอบกลางภาค: 20 ธ.ค. 2565 เวลา 13:00 - 14:30 ห้องเรียน | 220503
สอบปลายภาค: 21 ก.พ. 2566 เวลา 13:00 - 15:00 ห้องเรียนบรรยาย | 250705
  13 ศ. 08:39-11:201865C35-32-3 
อาจารย์: ดร.ธิติ ศรีใหญ่
สำรองให้:เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน เทคโนฯ วิศวกรรมโยธา หมู่ 2 : เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา29-28-1
สอบกลางภาค: 20 ธ.ค. 2565 เวลา 13:00 - 14:30 ห้องเรียน | 13405
สอบปลายภาค: 21 ก.พ. 2566 เวลา 13:00 - 15:00 ห้องเรียนบรรยายสถาปัตย์ | 1874
ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป.
Sec.วันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)
  01 อา. 12:59-15:30250602C99-20-79 
อาจารย์: อาจารย์สากล พรหมสถิตย์
สำรองให้:การพัฒนาสังคม ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน การพัฒนาสังคม หมู่ 1 รุ่น 64 : การพัฒนาสังคม
ทุกชั้นปี รุ่น 64 หมู่เรียน สัตวศาสตร์ หมู่ 1 รุ่น 64 :
14-11-3
14-9-5
สอบปลายภาค: 25 ก.พ. 2566 เวลา 09:00 - 11:00 บรรยาย | 230408
  02 อา. 12:59-15:30625C99-19-80 
อาจารย์: อาจารย์ธนกร เพชรสินจร
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน รัฐประศาสนฯ หมู่ 1 รุ่น 64 : รัฐประศาสนศาสตร์
ทุกชั้นปี
28-19-9
71-0-71
สอบปลายภาค: 25 ก.พ. 2566 เวลา 09:00 - 11:00 บรรยาย | 230404
  03 ส. 12:59-15:30240706C99-18-81 
อาจารย์: ดร.ธนพัฒน์ จงมีสุข
สำรองให้:การจัดการ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน การจัดการ หมู่ 1 รุ่น 64 : การจัดการ28-16-12
สอบปลายภาค: 25 ก.พ. 2566 เวลา 09:00 - 11:00 บรรยาย | 230501
  04 อา. 09:39-12:10240607C99-20-79 
อาจารย์: ดร.วิษณุ ปัญญายงค์
สำรองให้:บัญชี ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน บัญชี หมู่ 1 รุ่น 64 : บัญชี
ทุกชั้นปี รุ่น 64 หมู่เรียน ภาษาอังกฤษ หมู่ 1 รุ่น 64 :
19-14-5
12-6-6
สอบปลายภาค: 25 ก.พ. 2566 เวลา 09:00 - 11:00 บรรยาย | 230502
ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
Sec.วันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)
  14 พฤ. 09:29-12:10151006C32-32-0 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟ้าประทาน เติมขุนทด
สำรองให้:ภาษาไทย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน ภาษาไทย หมู่ 1 : ภาษาไทย32-32-0
สอบกลางภาค: 20 ธ.ค. 2565 เวลา 13:00 - 14:30 ห้องเรียน | 131 - LC 7
สอบปลายภาค: 21 ก.พ. 2566 เวลา 13:00 - 15:00 ห้องเรียน | 13401
  15 จ. 09:29-12:10131 - LC 7C41-40-1 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภธัช ศรีวิพัฒน์
สำรองให้:ฟิสิกส์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน ฟิสิกส์ หมู่ 1 : ฟิสิกส์
ฟิสิกส์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน ฟิสิกส์ หมู่ 2 : ฟิสิกส์
20-20-0
21-20-1
สอบกลางภาค: 20 ธ.ค. 2565 เวลา 13:00 - 14:30 ห้องเรียน | 151008
สอบปลายภาค: 21 ก.พ. 2566 เวลา 13:00 - 15:00
  16 พฤ. 12:59-15:301955C31-31-0 
อาจารย์: ดร.ธนพัฒน์ จงมีสุข
สำรองให้:สังคมศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน สังคมศึกษา หมู่ 1 : สังคมศึกษา31-31-0
สอบกลางภาค: 20 ธ.ค. 2565 เวลา 13:00 - 14:30 ห้องเรียน | 1853
สอบปลายภาค: 21 ก.พ. 2566 เวลา 13:00 - 15:00 ห้องเรียนบรรยายการเงินและการธนาคารฃ | 240805
  17 จ. 09:29-12:10151105/1C33-33-0 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล ธีระวงศ์ภิญโญ
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน ภาษาอังกฤษ หมู่ 1 : ภาษาอังกฤษ33-33-0
สอบกลางภาค: 20 ธ.ค. 2565 เวลา 13:00 - 14:30 ห้องเรียน | 1831
สอบปลายภาค: 21 ก.พ. 2566 เวลา 13:00 - 15:00 ห้องเรียน | 13405
  18 จ. 09:29-12:10150406C28-28-0 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกพล สมวงศ์
สำรองให้:วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน วิทยาศาสตร์ทั่วไป หมู่ 1 : วิทยาศาสตร์ทั่วไป28-28-0
สอบกลางภาค: 20 ธ.ค. 2565 เวลา 13:00 - 14:30 ห้องเรียน | 1834
สอบปลายภาค: 21 ก.พ. 2566 เวลา 13:00 - 15:00 ห้องเรียนบรรยายการตลาด | 240808
  19 อ. 09:29-12:10260502C24-22-2 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชฎาภรณ์ สุนทรธนาภิรมย์
สำรองให้:ศิลปศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน ศิลปศึกษา หมู่ 1 : ศิลปศึกษา24-22-2
สอบกลางภาค: 20 ธ.ค. 2565 เวลา 13:00 - 14:30 ห้องเรียน | 646
สอบปลายภาค: 21 ก.พ. 2566 เวลา 13:00 - 15:00 ห้องเรียน | 1959
  20 พฤ. 12:59-15:30151007C32-32-0 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟ้าประทาน เติมขุนทด
สำรองให้:ภาษาไทย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน ภาษาไทย หมู่ 2 : ภาษาไทย32-32-0
สอบกลางภาค: 20 ธ.ค. 2565 เวลา 13:00 - 14:30 ห้องเรียนบรรยาย | 250608
สอบปลายภาค: 21 ก.พ. 2566 เวลา 13:00 - 15:00 ห้องเรียน | 13402
  21 จ. 12:59-15:30151105/2C30-30-0 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล ธีระวงศ์ภิญโญ
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน ภาษาอังกฤษ หมู่ 2 : ภาษาอังกฤษ30-30-0
สอบกลางภาค: 20 ธ.ค. 2565 เวลา 13:00 - 14:30 ห้องเรียน | 1832
สอบปลายภาค: 21 ก.พ. 2566 เวลา 13:00 - 15:00 ห้องเรียน | 1956
  22 อ. 09:29-12:101956C32-30-2 
อาจารย์: ดร.ธนพัฒน์ จงมีสุข
สำรองให้:สังคมศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน สังคมศึกษา หมู่ 2 : สังคมศึกษา32-30-2
สอบกลางภาค: 20 ธ.ค. 2565 เวลา 13:00 - 14:30 ห้องเรียน | 1854
สอบปลายภาค: 21 ก.พ. 2566 เวลา 13:00 - 15:00 ห้องเรียนบรรยายการตลาด | 240806
  23 พฤ. 09:29-12:10150407C25-25-0 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกพล สมวงศ์
สำรองให้:วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน วิทยาศาสตร์ทั่วไป หมู่ 2 : วิทยาศาสตร์ทั่วไป25-25-0
สอบกลางภาค: 20 ธ.ค. 2565 เวลา 13:00 - 14:30 ห้องเรียน | 133 - LC 9
สอบปลายภาค: 21 ก.พ. 2566 เวลา 13:00 - 15:00 ห้องเรียนบรรยายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ | 240809
  25 อ. 12:59-15:30260503C27-26-1 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชฎาภรณ์ สุนทรธนาภิรมย์
สำรองให้:ศิลปศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน ศิลปศึกษา หมู่ 2 : ศิลปศึกษา27-26-1
สอบกลางภาค: 20 ธ.ค. 2565 เวลา 13:00 - 14:30 ห้องเรียนบรรยาย | 250803
สอบปลายภาค: 21 ก.พ. 2566 เวลา 13:00 - 15:00 ห้องเรียน | 1965
คำอธิบายรายวิชา

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet