เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
1161202
Fundamentals of Chemistry I
เคมีพื้นฐาน 1
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
หน่วยกิต2(1-2-3)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 1 / 2566 


 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
Sec.วันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)
  01 พฤ. 09:29-12:10131 - LC 7C30-30-0 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ์ ปัตตาฤทธิ์
สำรองให้:วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 66 หมู่เรียน วิทยาศาสตร์ทั่วไป หมู่ 1 : วิทยาศาสตร์ทั่วไป30-30-0
สอบกลางภาค: 26 ก.ค. 2566 เวลา 13:00 - 14:30 ห้องเรียนสาขารัฐฯ | 623
สอบปลายภาค: 29 ก.ย. 2566 เวลา 13:00 - 14:30 ห้องเรียน | 641
  02 พฤ. 12:59-15:30131 - LC 7C30-29-1 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ์ ปัตตาฤทธิ์
สำรองให้:วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 66 หมู่เรียน วิทยาศาสตร์ทั่วไป หมู่ 2 : วิทยาศาสตร์ทั่วไป30-29-1
สอบกลางภาค: 26 ก.ค. 2566 เวลา 13:00 - 14:00 ห้องเรียน | 624
สอบปลายภาค: 29 ก.ย. 2566 เวลา 13:00 - 14:30 ห้องเรียน | 644
คำอธิบายรายวิชา
โครงสร้างอะตอม ธาตุและตารางธาตุ พันธะเคมี สมบัติของสาร แก๊ส ของแข็ง ของเหลว ปริมาณสารสัมพันธ์ สมดุลเคมี ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับ เนื้อหาวิชา การประยุกต์ใช้ความรู้ด้านเคมีเพื่อการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และการผลิตสื่อการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เหมาะสมกับสภาพและบริบทของท้องถิ่น

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet