เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
0001102
English for Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
คณะสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สาขาวิชาผู้ประสานงานรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต3(3-0-6)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 1 / 2565 


 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
Sec.วันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)
  02 จ. 09:29-12:101874C30-19-11 
อาจารย์: อาจารย์ศรณี เนลเสน
สำรองให้:เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน เทคโนฯ สถาปัตย์ หมู่ 1 : เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม30-19-11
สอบกลางภาค: 1 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียน | 645
สอบปลายภาค: 29 ก.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 ห้องเรียน | 645
  03 พฤ. 12:59-15:30541C38-29-9 
อาจารย์: อาจารย์ตติยา ทะนวนรัมย์
สำรองให้:คณิตศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน คณิตศาสตร์ หมู่ 1 : คณิตศาสตร์
นวัตกรรมอาหารและแปรรูป ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน นวัตกรรมอาหารฯ หมู่ 1 : นวัตกรรมอาหารและแปรรูป
สถิติประยุกต์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน สถิติประยุกต์ หมู่ 1 : สถิติประยุกต์
23-16-7
8-6-2
7-7-0
สอบกลางภาค: 1 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียน | 1955
สอบปลายภาค: 29 ก.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 ห้องเรียน | 1958
  04 ศ. 09:29-12:10221006C41-31-10 
อาจารย์: อาจารย์พิมพ์ภัช วราศิวพงศ์
สำรองให้:เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและภูมิศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศฯ หมู่ 1 : เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและภูมิศาสตร์
เคมี ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน เคมี หมู่ 1 : เคมี
26-20-6
15-11-4
สอบกลางภาค: 1 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียนบรรยายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ | 240802
สอบปลายภาค: 29 ก.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 ห้องเรียน | 1831
  05 พฤ. 12:59-15:30543C37-30-7 
อาจารย์: อาจารย์ศรณี เนลเสน
สำรองให้:วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน วิทยาการคอมพิวเตอร์ หมู่ 1 : วิทยาการคอมพิวเตอร์37-30-7
สอบกลางภาค: 1 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียน | 624
สอบปลายภาค: 29 ก.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 ห้องเรียน | 624
  06 พ. 09:29-12:1020407C31-29-2 
อาจารย์: อาจารย์พิมพ์ภัช วราศิวพงศ์
สำรองให้:วิทยาศาสตร์การกีฬา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน วิทยาศาสตร์การกีฬา หมู่ 1 : วิทยาศาสตร์การกีฬา31-29-2
สอบกลางภาค: 1 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียน | 220306
สอบปลายภาค: 29 ก.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 ห้องเรียน | 220306
  07 พ. 13:49-16:20221007C36-31-5 
อาจารย์: อาจารย์พิมพ์ภัช วราศิวพงศ์
สำรองให้:เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน เทคโนโลยีสารสนเทศ หมู่ 1 : เทคโนโลยีสารสนเทศ36-31-5
สอบกลางภาค: 1 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียน | 1866
สอบปลายภาค: 29 ก.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 ห้องเรียนบรรยายการจัดการ | 240709
  08 พ. 13:49-16:2020401C50-44-6 
อาจารย์: อาจารย์ฐิตาพร พุฒกลาง
สำรองให้:สัตวศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน สัตวศาสตร์ หมู่ 1 : สัตวศาสตร์50-44-6
สอบกลางภาค: 1 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียน | 20302
สอบปลายภาค: 29 ก.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 ห้องเรียน | 20407
  10 จ. 12:59-15:3020302C47-46-1 
อาจารย์: อาจารย์พิมพ์ภัช วราศิวพงศ์
สำรองให้:เกษตรศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน เกษตรศาสตร์ หมู่ 1 : เกษตรศาสตร์
เทคโนโลยีการประมง ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน เทคโนโลยีการประมง หมู่ 1 : เทคโนโลยีการประมง
37-36-1
10-10-0
สอบกลางภาค: 1 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียน | 20301
สอบปลายภาค: 29 ก.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 ห้องเรียน | 20406
  11 จ. 12:59-15:301832C39-33-6 
อาจารย์: อาจารย์รสมน พานดวงแก้ว
สำรองให้:วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน วิศวกรรมฯ การจัดการอุต หมู่ 1 : วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม39-33-6
สอบกลางภาค: 1 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียนบรรยาย | 250603
สอบปลายภาค: 29 ก.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 ห้องเรียน | 20408
  13 พ. 09:29-12:101863C30-25-5 
อาจารย์: อาจารย์ศรณี เนลเสน
สำรองให้:เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน เทคโนฯ วิศวกรรมโยธา หมู่ 1 : เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา30-25-5
สอบกลางภาค: 1 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียน | 1864
สอบปลายภาค: 29 ก.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 ห้องบรรยายสัตวศาสตร์ | 20507
  15 พฤ. 09:29-12:10240803C37-33-4 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งนภา เมินดี
สำรองให้:การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ หมู่ 1 : การบริหารทรัพยากรมนุษย์37-33-4
สอบกลางภาค: 1 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียน | 1833
สอบปลายภาค: 29 ก.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 ห้องเรียน | 1833
  17 จ. 09:29-12:10220702C49-42-7 
อาจารย์: อาจารย์พิมพ์ภัช วราศิวพงศ์
สำรองให้:การตลาด ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน การตลาด หมู่ 1 : การตลาด49-42-7
สอบกลางภาค: 1 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 บรรยาย | 230407
สอบปลายภาค: 29 ก.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 บรรยาย | 230407
  18 จ. 12:59-15:30210301C68-63-5 
อาจารย์: Ajarn Lolita Labfey Uminga
สำรองให้:การจัดการ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน การจัดการ หมู่ 1 : การจัดการ68-63-5
สอบกลางภาค: 1 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียน | 210301
สอบปลายภาค: 29 ก.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 ห้องเรียน | 210301
  19 อ. 09:29-12:10220604C29-26-3 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งนภา เมินดี
สำรองให้:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หมู่ 1 : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ29-26-3
สอบกลางภาค: 1 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียนบรรยายเศรษฐศาสตร์ | 240704
สอบปลายภาค: 29 ก.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 ห้องเรียน | 1832
  20 จ. 09:29-12:10240608C40-38-2 
อาจารย์: อาจารย์ฐิตาพร พุฒกลาง
สำรองให้:บัญชี ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน บัญชี หมู่ 1 : บัญชี40-38-2
สอบกลางภาค: 1 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียน | 1834
สอบปลายภาค: 29 ก.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 ห้องเรียน | 1851
  21 พ. 09:29-12:10240702C45-35-10 
อาจารย์: Ajarn Smith Gasi Tekeh Azah
สำรองให้:การสื่อสารมวลชน ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน การสื่อสารมวลชน หมู่ 1 : การสื่อสารมวลชน45-35-10
สอบกลางภาค: 1 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียน | 20409
สอบปลายภาค: 29 ก.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 ห้องเรียน | 20409
  22 พ. 13:49-16:20240407C36-31-5 
อาจารย์: อาจารย์พัลลภา เลิศเจริญวนิช
สำรองให้:การท่องเที่ยวและการโรงแรม ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน การท่องเที่ยวฯ หมู่ 1 : การท่องเที่ยวและการโรงแรม36-31-5
สอบกลางภาค: 1 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียน (แอร์) | 20304
สอบปลายภาค: 29 ก.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 ห้องเรียน | 20301
  26 ศ. 09:29-12:10134 - LC 10C38-32-6 
อาจารย์: อาจารย์ศรณี เนลเสน
สำรองให้:วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หมู่ 1 : วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ชีววิทยา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน ชีววิทยา หมู่ 1 : ชีววิทยา
19-16-3
19-16-3
สอบกลางภาค: 1 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียนบรรยายการเงินและการธนาคาร | 240803
สอบปลายภาค: 29 ก.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 ห้องเรียนบรรยาย | 250703
  27 จ. 09:29-12:101852C46-44-2 
อาจารย์: อาจารย์จริยาพร อมัติรัตนะ
สำรองให้:เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน เทคโนฯ วิศวกรรมไฟฟ้า หมู่ 1 : เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า46-44-2
สอบกลางภาค: 1 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียน | 20303
สอบปลายภาค: 29 ก.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 ห้องบรรยายสัตวศาสตร์ | 20508
  28 จ. 09:29-12:10220901C31-29-2 
อาจารย์: Ajarn Alma Abadingo Guilleno
สำรองให้:สาธารณสุขศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน สาธารณสุขศาสตร์ หมู่ 1 : สาธารณสุขศาสตร์31-29-2
สอบกลางภาค: 1 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียนบรรยาย | 250802
สอบปลายภาค: 29 ก.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 ห้องเรียน | 20509
  29 อ. 12:59-15:3020509C33-26-7 
อาจารย์: อาจารย์ศศิมาภรณ์ วงศ์ทิมารัตน์
สำรองให้:เศรษฐศาสตร์ (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจ) ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน เศรษฐศาสตร์ฯ การจัดการธุรกิจ 1 : เศรษฐศาสตร์ (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจ)
การเงินและการธนาคาร ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน การเงินและการธนาคาร หมู่ 1 : การเงินและการธนาคาร
24-18-6
9-8-1
สอบกลางภาค: 1 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียนบรรยายการจัดการ | 240706
สอบปลายภาค: 29 ก.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 ห้องเรียน | 1854
  30 ศ. 09:29-12:101832C32-25-7 
อาจารย์: อาจารย์รสมน พานดวงแก้ว
สำรองให้:ศิลปะและการออกแบบ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน ศิลปะและการออกแบบ หมู่ 1 : ศิลปะและการออกแบบ
เทคโนโลยีเซรามิกส์และการออกแบบ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน เซรามิกส์และการออกแบบ หมู่ 1 : เทคโนโลยีเซรามิกส์และการออกแบบ
เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน เทคโนฯ วิศวกรรมอิเล็กฯ หมู่ 1 : เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
16-13-3
6-5-1
10-7-3
สอบกลางภาค: 1 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียน | 210203
สอบปลายภาค: 29 ก.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 ห้องเรียน | 220604
  31 จ. 09:29-12:10240609C37-35-2 
อาจารย์: อาจารย์นวิยา จุโฑปะมา
สำรองให้:บัญชี ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน บัญชี หมู่ 2 : บัญชี37-35-2
สอบกลางภาค: 1 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียน | 1851
สอบปลายภาค: 29 ก.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 ห้องเรียน | 1852
  32 จ. 12:59-15:30240603C37-33-4 
อาจารย์: อาจารย์ศรณี เนลเสน
สำรองให้:บัญชี ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน บัญชี หมู่ 3 : บัญชี37-33-4
สอบกลางภาค: 1 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียน | 1852
สอบปลายภาค: 29 ก.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 ห้องเรียน | 1853
  33 พ. 09:29-12:1020408C30-27-3 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งนภา เมินดี
สำรองให้:วิทยาศาสตร์การกีฬา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน วิทยาศาสตร์การกีฬา หมู่ 2 : วิทยาศาสตร์การกีฬา30-27-3
สอบกลางภาค: 1 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียน | 220307
สอบปลายภาค: 29 ก.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 ห้องเรียน | 220307
  34 ศ. 09:29-12:1020407C33-31-2 
อาจารย์: อาจารย์พัลลภา เลิศเจริญวนิช
สำรองให้:วิทยาศาสตร์การกีฬา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน วิทยาศาสตร์การกีฬา หมู่ 3 : วิทยาศาสตร์การกีฬา33-31-2
สอบกลางภาค: 1 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 บรรยาย | 230405
สอบปลายภาค: 29 ก.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 บรรยาย | 230405
  35 พฤ. 09:29-12:10221008C40-37-3 
อาจารย์: อาจารย์พิมพ์ภัช วราศิวพงศ์
สำรองให้:เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน เทคโนโลยีสารสนเทศ หมู่ 2 : เทคโนโลยีสารสนเทศ40-37-3
สอบกลางภาค: 1 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียนบรรยาย | 250606
สอบปลายภาค: 29 ก.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 ห้องเรียนบรรยาย | 250809
  36 พฤ. 12:59-15:30221009C39-31-8 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งนภา เมินดี
สำรองให้:เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน เทคโนโลยีสารสนเทศ หมู่ 3 : เทคโนโลยีสารสนเทศ39-31-8
สอบกลางภาค: 1 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียน | 1865
สอบปลายภาค: 29 ก.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 ห้องเรียนบรรยายการจัดการ | 240707
  37 พ. 09:29-12:10220902C29-29-0 
อาจารย์: Ajarn Lolita Labfey Uminga
สำรองให้:สาธารณสุขศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน สาธารณสุขศาสตร์ หมู่ 2 : สาธารณสุขศาสตร์29-29-0
สอบกลางภาค: 1 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียนบรรยาย | 250604
สอบปลายภาค: 29 ก.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 ห้องเรียนบรรยาย | 250806
  38 อ. 12:59-15:30220903C30-29-1 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลทิชาลินี แก่นสนท์
สำรองให้:สาธารณสุขศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน สาธารณสุขศาสตร์ หมู่ 3 : สาธารณสุขศาสตร์30-29-1
สอบกลางภาค: 1 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียนบรรยาย | 250605
สอบปลายภาค: 29 ก.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 ห้องเรียนบรรยาย | 250605
  39 พ. 13:49-16:201864C34-29-5 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลทิชาลินี แก่นสนท์
สำรองให้:เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน เทคโนฯ วิศวกรรมโยธา หมู่ 2 : เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา33-28-5
สอบกลางภาค: 1 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียนบรรยาย | 250801
สอบปลายภาค: 29 ก.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 ห้องเรียนบรรยาย | 250801
  40 พ. 09:29-12:10220605C31-27-4 
อาจารย์: อาจารย์ตติยา ทะนวนรัมย์
สำรองให้:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หมู่ 2 : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ31-27-4
สอบกลางภาค: 1 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียนบรรยายเศรษฐศาสตร์ | 240705
สอบปลายภาค: 29 ก.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 ห้องเรียน | 1834
  41 อ. 12:59-15:30250608C32-32-0 
อาจารย์: อาจารย์ศรณี เนลเสน
สำรองให้:ดนตรีสากล ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน ดนตรีสากล หมู่ 1 : ดนตรีสากล
บรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน บรรณารักษ์ศาสตร์ฯ หมู่ 1 : บรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
25-25-0
7-7-0
สอบกลางภาค: 1 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียน | 1965
สอบปลายภาค: 29 ก.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 ห้องเรียน | 1861
  43 พ. 08:39-11:20230507C54-54-0 
อาจารย์: อาจารย์วริษฐา รัตนวโรภาส
สำรองให้:นิติศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน นิติศาสตร์ หมู่ 1 : นิติศาสตร์54-54-0
สอบกลางภาค: 1 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 บรรยาย | 230404
สอบปลายภาค: 29 ก.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 บรรยาย | 230503
  44 พฤ. 12:59-15:3013401C43-42-1 
อาจารย์: อาจารย์นวิยา จุโฑปะมา
สำรองให้:พยาบาลศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน พยาบาลศาสตร์ หมู่ 1 : พยาบาลศาสตร์43-42-1
สอบกลางภาค: 1 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 บรรยาย | 230501
สอบปลายภาค: 29 ก.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 บรรยาย | 230403
  45 อ. 08:39-11:20230403C58-58-0 
อาจารย์: Ajarn Alma Abadingo Guilleno
สำรองให้:ภาษาไทย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน ภาษาไทย หมู่ 1 : ภาษาไทย58-58-0
สอบกลางภาค: 1 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียน | 210302
สอบปลายภาค: 29 ก.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 ห้องเรียน | 210302
  46 พฤ. 08:39-11:20230404C52-52-0 
อาจารย์: อาจารย์ฐิตาพร พุฒกลาง
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน ภาษาอังกฤษ หมู่ 1 : ภาษาอังกฤษ52-52-0
สอบกลางภาค: 1 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 บรรยาย | 230502
สอบปลายภาค: 29 ก.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 ห้องเรียน | 150406
  47 จ. 12:59-15:30250607C47-47-0 
อาจารย์: Ajarn Alma Abadingo Guilleno
สำรองให้:ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน ภาษาอังกฤษธุรกิจ หมู่ 1 : ภาษาอังกฤษธุรกิจ47-47-0
สอบกลางภาค: 1 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 บรรยาย | 230504
สอบปลายภาค: 29 ก.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 ห้องเรียน | 150503/1
  48 พฤ. 08:39-11:20230406C53-53-0 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลทิชาลินี แก่นสนท์
สำรองให้:การพัฒนาสังคม ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน การพัฒนาสังคม หมู่ 1 : การพัฒนาสังคม53-53-0
สอบกลางภาค: 1 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 บรรยาย | 230506
สอบปลายภาค: 29 ก.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 ห้องเรียน | 210303
  49 พฤ. 08:39-11:20240206C47-47-0 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภณ เพ็งลุน
สำรองให้:เศรษฐศาสตร์ (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจการค้าสมัยใหม่) ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน เศรษฐศาสตร์ฯ การค้าสมัยใหม่ 1 : เศรษฐศาสตร์ (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจการค้าสมัยใหม่)
เศรษฐศาสตร์ (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจการค้าสมัยใหม่) ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน เศรษฐศาสตร์ฯ การค้าสมัยใหม่ 2 : เศรษฐศาสตร์ (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจการค้าสมัยใหม่)
24-23-1
24-24-0
สอบกลางภาค: 1 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียน | 150406
สอบปลายภาค: 29 ก.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 ห้องเรียน | 1956
  74 ศ. 08:39-11:20230405C52-52-0 
อาจารย์: Ajarn Ny Rithy
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน ภาษาอังกฤษ หมู่ 2 : ภาษาอังกฤษ52-52-0
สอบกลางภาค: 1 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 บรรยาย | 230503
สอบปลายภาค: 29 ก.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 บรรยาย | 230509
  75 พฤ. 08:39-11:20250608C47-46-1 
อาจารย์: Ajarn Lolita Labfey Uminga
สำรองให้:ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน ภาษาอังกฤษธุรกิจ หมู่ 2 : ภาษาอังกฤษธุรกิจ47-46-1
สอบกลางภาค: 1 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 บรรยาย | 230505
สอบปลายภาค: 29 ก.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 ห้องเรียน | 1954
  76 ศ. 08:39-11:20230507C53-52-1 
อาจารย์: อาจารย์ศศิมาภรณ์ วงศ์ทิมารัตน์
สำรองให้:นิติศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน นิติศาสตร์ หมู่ 2 : นิติศาสตร์53-52-1
สอบกลางภาค: 1 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 บรรยาย | 230406
สอบปลายภาค: 29 ก.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 บรรยาย | 230504
ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
Sec.วันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)
  50 อ. 12:59-15:30151005C32-32-0 
อาจารย์: อาจารย์ฐิตาพร พุฒกลาง
สำรองให้:ภาษาไทย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน ภาษาไทย หมู่ 1 : ภาษาไทย32-32-0
สอบกลางภาค: 1 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียน | 13401
สอบปลายภาค: 29 ก.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 ห้องเรียนการท่องเที่ยวและโรงแรม 2 | 240407
  51 พ. 13:49-16:201943-1C32-31-1 
อาจารย์: Ajarn Alma Abadingo Guilleno
สำรองให้:คณิตศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน คณิตศาสตร์ หมู่ 1 : คณิตศาสตร์32-31-1
สอบกลางภาค: 1 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียน | 642
สอบปลายภาค: 29 ก.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 ห้องเรียน | 642
  52 ศ. 08:39-11:201933C32-32-0 
อาจารย์: อาจารย์จริยาพร อมัติรัตนะ
สำรองให้:การศึกษาปฐมวัย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน การศึกษาปฐมวัย หมู่ 1 : การศึกษาปฐมวัย32-32-0
สอบกลางภาค: 1 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียนบรรยายการจัดการ | 240708
สอบปลายภาค: 29 ก.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 ห้องเรียนบรรยายการจัดการ | 240708
  53 อ. 12:59-15:30150503/1C23-22-1 
อาจารย์: อาจารย์นวิยา จุโฑปะมา
สำรองให้:ฟิสิกส์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน ฟิสิกส์ หมู่ 1 : ฟิสิกส์23-22-1
สอบกลางภาค: 1 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียน | 643
สอบปลายภาค: 29 ก.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 ห้องเรียน | 643
  54 พ. 08:39-11:20151405/1C25-25-0 
อาจารย์: อาจารย์จริยาพร อมัติรัตนะ
สำรองให้:นาฏศิลป์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน นาฏศิลป์ หมู่ 1 : นาฏศิลป์25-25-0
สอบกลางภาค: 1 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียนบรรยายการตลาด | 240806
สอบปลายภาค: 29 ก.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 ห้องเรียนบรรยาย | 250808
  55 พฤ. 08:39-11:201953C32-32-0 
อาจารย์: Ajarn Smith Gasi Tekeh Azah
สำรองให้:สังคมศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน สังคมศึกษา หมู่ 1 : สังคมศึกษา32-32-0
สอบกลางภาค: 1 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียน | 151401
สอบปลายภาค: 29 ก.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 ห้องเรียน | 220903
  56 จ. 12:59-15:30210201C50-47-3 
อาจารย์: อาจารย์จริยาพร อมัติรัตนะ
สำรองให้:ดนตรีศึกษา (วิชาเอกดนตรีตะวันตก) ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน ดนตรีตะวันตก หมู่ 1 : ดนตรีศึกษา (วิชาเอกดนตรีตะวันตก)
ดนตรีศึกษา (วิชาเอกดนตรีตะวันตก) ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน ดนตรีตะวันตก หมู่ 2 : ดนตรีศึกษา (วิชาเอกดนตรีตะวันตก)
ดุริยางคศิลป์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน ดุริยางคศิลป์ หมู่ 1 : ดุริยางคศิลป์
21-21-0
21-21-0
8-5-3
สอบกลางภาค: 1 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียน | 1965
สอบปลายภาค: 29 ก.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
  58 อ. 08:39-11:20151205/1C32-32-0 
อาจารย์: อาจารย์วริษฐา รัตนวโรภาส
สำรองให้:พลศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน พลศึกษา หมู่ 1 : พลศึกษา32-32-0
สอบกลางภาค: 1 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียนบรรยายการเงินและการธนาคารฃ | 240805
สอบปลายภาค: 29 ก.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 ห้องเรียนบรรยายการจัดการ | 240706
  59 พ. 08:39-11:20151105/1C32-32-0 
อาจารย์: อาจารย์นวิยา จุโฑปะมา
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน ภาษาอังกฤษ หมู่ 1 : ภาษาอังกฤษ32-32-0
สอบกลางภาค: 1 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียน | 221006
สอบปลายภาค: 29 ก.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 ห้องเรียนบรรยายเศรษฐศาสตร์ | 240703
  60 ศ. 08:39-11:201968C32-32-0 
อาจารย์: Ajarn Alma Abadingo Guilleno
สำรองให้:วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน วิทยาศาสตร์ทั่วไป หมู่ 1 : วิทยาศาสตร์ทั่วไป32-32-0
สอบกลางภาค: 1 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียน | 544
สอบปลายภาค: 29 ก.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 ห้องเรียน | 544
  61 พฤ. 12:59-15:30151402C26-26-0 
อาจารย์: อาจารย์ฐิตาพร พุฒกลาง
สำรองให้:ศิลปศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน ศิลปศึกษา หมู่ 1 : ศิลปศึกษา26-26-0
สอบกลางภาค: 1 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียน | 641
สอบปลายภาค: 29 ก.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 ห้องเรียน | 641
  62 พ. 13:49-16:201032C30-30-0 
อาจารย์: อาจารย์นวิยา จุโฑปะมา
สำรองให้:เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน เทคโนฯ คอมพิวเตอร์ศึกษา หมู่ 1 : เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา30-30-0
สอบกลางภาค: 1 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียน | 644
สอบปลายภาค: 29 ก.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 ห้องเรียน | 644
  63 พฤ. 12:59-15:30151105/2C31-31-0 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์บำรุง กันรัมย์
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน ภาษาอังกฤษ หมู่ 2 : ภาษาอังกฤษ31-31-0
สอบกลางภาค: 1 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียน | 13402
สอบปลายภาค: 29 ก.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 ห้องเรียนบรรยายเศรษฐศาสตร์ | 240704
  64 พฤ. 12:59-15:30151405/2C25-25-0 
อาจารย์: อาจารย์วริษฐา รัตนวโรภาส
สำรองให้:นาฏศิลป์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน นาฏศิลป์ หมู่ 2 : นาฏศิลป์25-25-0
สอบกลางภาค: 1 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียน | 151202
สอบปลายภาค: 29 ก.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 ห้องเรียนบรรยายเศรษฐศาสตร์ | 240705
  65 พฤ. 08:39-11:20151205/2C31-31-0 
อาจารย์: อาจารย์ญาดา รามฤทธิ์
สำรองให้:พลศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน พลศึกษา หมู่ 2 : พลศึกษา31-31-0
สอบกลางภาค: 1 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องประชุมช่อกล้วยฟ้า | 1014
สอบปลายภาค: 29 ก.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 ห้องประชุมช่อกล้วยฟ้า | 1014
  66 จ. 12:59-15:301954C31-31-0 
อาจารย์: Ajarn Ny Rithy
สำรองให้:สังคมศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน สังคมศึกษา หมู่ 2 : สังคมศึกษา31-31-0
สอบกลางภาค: 1 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียนบรรยายการตลาด | 240807
สอบปลายภาค: 29 ก.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 ห้องเรียน | 220904
  67 พฤ. 12:59-15:30151006C31-31-0 
อาจารย์: Ajarn Lolita Labfey Uminga
สำรองให้:ภาษาไทย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน ภาษาไทย หมู่ 2 : ภาษาไทย31-31-0
สอบกลางภาค: 1 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียน | 220604
สอบปลายภาค: 29 ก.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 ห้องเรียนบรรยายการบัญชี | 240608
  68 พ. 13:49-16:201969C31-30-1 
อาจารย์: Ajarn Smith Gasi Tekeh Azah
สำรองให้:วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน วิทยาศาสตร์ทั่วไป หมู่ 2 : วิทยาศาสตร์ทั่วไป31-30-1
สอบกลางภาค: 1 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียน | 220605
สอบปลายภาค: 29 ก.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 ห้องเรียน | 13401
  69 จ. 12:59-15:30150503/2C34-34-0 
อาจารย์: อาจารย์วริษฐา รัตนวโรภาส
สำรองให้:ฟิสิกส์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน ฟิสิกส์ หมู่ 2 : ฟิสิกส์
ดนตรีศึกษา (วิชาเอกดนตรีไทย) ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน ดนตรีไทย หมู่ 3 : ดนตรีศึกษา (วิชาเอกดนตรีไทย)
22-22-0
12-12-0
สอบกลางภาค: 1 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียนบรรยายการจัดการ | 240707
สอบปลายภาค: 29 ก.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 ห้องเรียน | 220907
  70 ศ. 08:39-11:20151402C25-25-0 
อาจารย์: อาจารย์จันทร์สุดา บุญตรี
สำรองให้:ศิลปศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน ศิลปศึกษา หมู่ 2 : ศิลปศึกษา25-25-0
สอบกลางภาค: 1 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียน | 151403
สอบปลายภาค: 29 ก.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 ห้องเรียน | 220905
  71 อ. 12:59-15:301033C29-28-1 
อาจารย์: อาจารย์จริยาพร อมัติรัตนะ
สำรองให้:เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน เทคโนฯ คอมพิวเตอร์ศึกษา หมู่ 2 : เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา29-28-1
สอบกลางภาค: 1 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียนบรรยายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ | 240801
สอบปลายภาค: 29 ก.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 ห้องเรียน | 221006
  72 จ. 08:39-11:201944C32-31-1 
อาจารย์: Ajarn Lolita Labfey Uminga
สำรองให้:คณิตศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน คณิตศาสตร์ หมู่ 2 : คณิตศาสตร์31-31-0
สอบกลางภาค: 1 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียน | 151404
สอบปลายภาค: 29 ก.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 ห้องเรียน | 220906
  73 ศ. 08:39-11:201934C31-31-0 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์บำรุง กันรัมย์
สำรองให้:การศึกษาปฐมวัย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน การศึกษาปฐมวัย หมู่ 2 : การศึกษาปฐมวัย31-31-0
สอบกลางภาค: 1 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียนบรรยายการจัดการ | 240709
สอบปลายภาค: 29 ก.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 ห้องเรียน | 743
คำอธิบายรายวิชา

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet