เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
1022101
Curriculum Development
การพัฒนาหลักสูตร
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชากลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน
หน่วยกิต3(2-2-5)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 2 / 2565 


 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
Sec.วันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)
  01 อ. 12:59-16:20151006C32-32-0 
อาจารย์: ดร.เฉลิมชัย เจริญเกียรติกานต์
สำรองให้:ภาษาไทย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน ภาษาไทย หมู่ 1 : ภาษาไทย32-32-0
สอบกลางภาค: 23 ธ.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียน | 131 - LC 7
สอบปลายภาค: 24 ก.พ. 2566 เวลา 09:00 - 11:00 ห้องเรียน | 13401
  02 อ. 08:39-12:101947C30-30-0 
อาจารย์: ดร.พัชนี กุลฑานันท์
สำรองให้:คณิตศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน คณิตศาสตร์ หมู่ 1 : คณิตศาสตร์30-30-0
สอบกลางภาค: 23 ธ.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียน | 645
สอบปลายภาค: 24 ก.พ. 2566 เวลา 09:00 - 11:00 ห้องเรียนบรรยาย | 250704
  03 จ. 12:59-16:20151205/1C32-32-0 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจพร วรรณูปถัมภ์
สำรองให้:การศึกษาปฐมวัย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน การศึกษาปฐมวัย หมู่ 1 : การศึกษาปฐมวัย32-32-0
สอบกลางภาค: 23 ธ.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 บรรยาย | 230505
สอบปลายภาค: 24 ก.พ. 2566 เวลา 09:00 - 11:00 ห้องเรียน | 20409
  04 อ. 12:59-16:201032C31-30-1 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจพร วรรณูปถัมภ์
สำรองให้:เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน เทคโนฯ คอมเพื่อการศึกษา หมู่ 1 : เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา31-30-1
สอบกลางภาค: 23 ธ.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียนบรรยาย | 250806
สอบปลายภาค: 24 ก.พ. 2566 เวลา 09:00 - 11:00 ห้องเรียน | 1024
  05 พฤ. 12:59-16:20131 - LC 7C20-20-0 
อาจารย์: ดร.เฉลิมชัย เจริญเกียรติกานต์
สำรองให้:ฟิสิกส์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน ฟิสิกส์ หมู่ 1 : ฟิสิกส์20-20-0
สอบกลางภาค: 23 ธ.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียน | 151008
สอบปลายภาค: 24 ก.พ. 2566 เวลา 09:00 - 11:00 ห้องเรียน | 20407
  06 พฤ. 12:59-16:20151405/1C25-24-1 
อาจารย์: ดร.ชัษษพณขิ์ จันวงค์เดือน
สำรองให้:นาฏศิลป์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน นาฏศิลป์ หมู่ 1 : นาฏศิลป์25-24-1
สอบกลางภาค: 23 ธ.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียน | 1833
สอบปลายภาค: 24 ก.พ. 2566 เวลา 09:00 - 11:00 ห้องเรียน | 1957
  07 พฤ. 12:59-16:2020307C33-33-0 
อาจารย์: อาจารย์สุวิมล ชูสุวรรณ
สำรองให้:พลศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน พลศึกษา หมู่ 1 : พลศึกษา33-33-0
สอบกลางภาค: 23 ธ.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียน | 1851
สอบปลายภาค: 24 ก.พ. 2566 เวลา 09:00 - 11:00 ห้องเรียนบรรยาย | 260502
  08 พ. 08:39-12:10151105/1C33-33-0 
อาจารย์: ดร.ชัษษพณขิ์ จันวงค์เดือน
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน ภาษาอังกฤษ หมู่ 1 : ภาษาอังกฤษ33-33-0
สอบกลางภาค: 23 ธ.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียน | 1831
สอบปลายภาค: 24 ก.พ. 2566 เวลา 09:00 - 11:00 ห้องเรียน | 13405
  09 พฤ. 08:39-12:10150406C28-28-0 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจพร วรรณูปถัมภ์
สำรองให้:วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน วิทยาศาสตร์ทั่วไป หมู่ 1 : วิทยาศาสตร์ทั่วไป28-28-0
สอบกลางภาค: 23 ธ.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียน | 1834
สอบปลายภาค: 24 ก.พ. 2566 เวลา 09:00 - 11:00 ห้องเรียนบรรยายการตลาด | 240808
  10 อ. 08:39-12:10151007C32-32-0 
อาจารย์: ดร.เฉลิมชัย เจริญเกียรติกานต์
สำรองให้:ภาษาไทย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน ภาษาไทย หมู่ 2 : ภาษาไทย32-32-0
สอบกลางภาค: 23 ธ.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียนบรรยาย | 250608
สอบปลายภาค: 24 ก.พ. 2566 เวลา 09:00 - 11:00 ห้องเรียน | 13402
  11 พ. 13:49-17:10151105/2C30-30-0 
อาจารย์: ดร.ชัษษพณขิ์ จันวงค์เดือน
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน ภาษาอังกฤษ หมู่ 2 : ภาษาอังกฤษ30-30-0
สอบกลางภาค: 23 ธ.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียน | 1832
สอบปลายภาค: 24 ก.พ. 2566 เวลา 09:00 - 11:00 ห้องเรียน | 1956
  12 พฤ. 08:39-12:10151405/2C22-20-2 
อาจารย์: ดร.ชัษษพณขิ์ จันวงค์เดือน
สำรองให้:นาฏศิลป์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน นาฏศิลป์ หมู่ 2 : นาฏศิลป์22-20-2
สอบกลางภาค: 23 ธ.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียน | 132 - LC 8
สอบปลายภาค: 24 ก.พ. 2566 เวลา 09:00 - 11:00 ห้องเรียน | 1958
  13 พฤ. 08:39-12:1020308C32-31-1 
อาจารย์: อาจารย์สุวิมล ชูสุวรรณ
สำรองให้:พลศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน พลศึกษา หมู่ 2 : พลศึกษา32-31-1
สอบกลางภาค: 23 ธ.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียน | 1852
สอบปลายภาค: 24 ก.พ. 2566 เวลา 09:00 - 11:00 ห้องเรียนบรรยาย | 260503
  14 พฤ. 12:59-16:20150407C25-25-0 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจพร วรรณูปถัมภ์
สำรองให้:วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน วิทยาศาสตร์ทั่วไป หมู่ 2 : วิทยาศาสตร์ทั่วไป25-25-0
สอบกลางภาค: 23 ธ.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียน | 133 - LC 9
สอบปลายภาค: 24 ก.พ. 2566 เวลา 09:00 - 11:00 ห้องเรียนบรรยายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ | 240809
  15 พฤ. 08:39-12:10132 - LC 8C21-20-1 
อาจารย์: ดร.เฉลิมชัย เจริญเกียรติกานต์
สำรองให้:ฟิสิกส์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน ฟิสิกส์ หมู่ 2 : ฟิสิกส์21-20-1
สอบกลางภาค: 23 ธ.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียน | 151008
สอบปลายภาค: 24 ก.พ. 2566 เวลา 09:00 - 11:00 ห้องเรียน | 20408
  16 อ. 12:59-16:201948C29-28-1 
อาจารย์: ดร.พัชนี กุลฑานันท์
สำรองให้:คณิตศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน คณิตศาสตร์ หมู่ 2 : คณิตศาสตร์29-28-1
สอบกลางภาค: 23 ธ.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียน | 151007
สอบปลายภาค: 24 ก.พ. 2566 เวลา 09:00 - 11:00 ห้องเรียน | 1969
  17 จ. 08:39-12:10151205/2C35-34-1 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจพร วรรณูปถัมภ์
สำรองให้:การศึกษาปฐมวัย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน การศึกษาปฐมวัย หมู่ 2 : การศึกษาปฐมวัย35-34-1
สอบกลางภาค: 23 ธ.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียนบรรยาย | 250805
สอบปลายภาค: 24 ก.พ. 2566 เวลา 09:00 - 11:00 ห้องบรรยายสัตวศาสตร์ | 20507
  18 อ. 08:39-12:101033C34-33-1 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจพร วรรณูปถัมภ์
สำรองให้:เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน เทคโนฯ คอมเพื่อการศึกษา หมู่ 2 : เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา34-33-1
สอบกลางภาค: 23 ธ.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียนบรรยาย | 250807
สอบปลายภาค: 24 ก.พ. 2566 เวลา 09:00 - 11:00 ห้องเรียน | 1032
คำอธิบายรายวิชา
แนวคิด ทฤษฎี ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักสูตร และการพัฒนาหลักสูตร รูปแบบและกระบวนการพัฒนาหลักสูตร การสร้างหลักสูตร การนำหลักสูตรไปใช้ และการประเมินหลักสูตร หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์หลักสูตร จัดท าหลักสูตรรายวิชาที่สอดคล้องกับวิชาเอก ประเมินและนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet