เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
1032101
Innovation Information and Digital Technology for Education
นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
หน่วยกิต3(2-2-5)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 2 / 2565 


 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
Sec.วันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)
  01 จ. 08:39-12:101947C31-30-1 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนล สวนประดิษฐ์
สำรองให้:คณิตศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน คณิตศาสตร์ หมู่ 1 : คณิตศาสตร์30-30-0
สอบกลางภาค: 21 ธ.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียน | 645
สอบปลายภาค: 28 ก.พ. 2566 เวลา 13:00 - 15:00 ห้องเรียน | 1968
  02 พฤ. 08:39-12:1017211-Labcom 6C32-32-0 
อาจารย์: อาจารย์สัญชัย ครบอุดม
สำรองให้:การศึกษาปฐมวัย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน การศึกษาปฐมวัย หมู่ 1 : การศึกษาปฐมวัย32-32-0
สอบกลางภาค: 21 ธ.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียนบรรยาย | 250804
สอบปลายภาค: 28 ก.พ. 2566 เวลา 13:00 - 15:00 ห้องเรียน | 20409
  03 อ. 08:39-12:10131 - LC 7C20-20-0 
อาจารย์: ดร.โยธิน จ่าแท่นทะรังค์
สำรองให้:ฟิสิกส์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน ฟิสิกส์ หมู่ 1 : ฟิสิกส์20-20-0
สอบกลางภาค: 21 ธ.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียน | 151008
สอบปลายภาค: 28 ก.พ. 2566 เวลา 13:00 - 15:00 ห้องเรียน | 20407
  04 อ. 08:39-12:10151105/1C33-33-0 
อาจารย์: ดร.บรรพต วงศ์ทองเจริญ
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน ภาษาอังกฤษ หมู่ 1 : ภาษาอังกฤษ33-33-0
สอบกลางภาค: 21 ธ.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียน | 1831
สอบปลายภาค: 28 ก.พ. 2566 เวลา 13:00 - 15:00 ห้องเรียน | 13405
  05 อ. 12:59-16:20150406C28-28-0 
อาจารย์: อาจารย์วิทวัส สหวงษ์
สำรองให้:วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน วิทยาศาสตร์ทั่วไป หมู่ 1 : วิทยาศาสตร์ทั่วไป28-28-0
สอบกลางภาค: 21 ธ.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียน | 1834
สอบปลายภาค: 28 ก.พ. 2566 เวลา 13:00 - 15:00 ห้องเรียนบรรยายการตลาด | 240808
  06 อ. 12:59-16:20151105/2C30-30-0 
อาจารย์: ดร.บรรพต วงศ์ทองเจริญ
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน ภาษาอังกฤษ หมู่ 2 : ภาษาอังกฤษ30-30-0
สอบกลางภาค: 21 ธ.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียน | 1832
สอบปลายภาค: 28 ก.พ. 2566 เวลา 13:00 - 15:00 ห้องเรียน | 1956
  07 อ. 08:39-12:10150407C25-25-0 
อาจารย์: อาจารย์วิทวัส สหวงษ์
สำรองให้:วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน วิทยาศาสตร์ทั่วไป หมู่ 2 : วิทยาศาสตร์ทั่วไป25-25-0
สอบกลางภาค: 21 ธ.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียน | 133 - LC 9
สอบปลายภาค: 28 ก.พ. 2566 เวลา 13:00 - 15:00 ห้องเรียนบรรยายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ | 240809
  08 จ. 12:59-16:20132 - LC 8C21-20-1 
อาจารย์: ดร.โยธิน จ่าแท่นทะรังค์
สำรองให้:ฟิสิกส์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน ฟิสิกส์ หมู่ 2 : ฟิสิกส์21-20-1
สอบกลางภาค: 21 ธ.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียน | 151008
สอบปลายภาค: 28 ก.พ. 2566 เวลา 13:00 - 15:00 ห้องเรียน | 20408
  09 จ. 12:59-16:201948C29-28-1 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนล สวนประดิษฐ์
สำรองให้:คณิตศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน คณิตศาสตร์ หมู่ 2 : คณิตศาสตร์29-28-1
สอบกลางภาค: 21 ธ.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียน | 151007
สอบปลายภาค: 28 ก.พ. 2566 เวลา 13:00 - 15:00 ห้องเรียน | 1969
  10 พฤ. 12:59-16:2017211-Labcom 6C35-34-1 
อาจารย์: อาจารย์สัญชัย ครบอุดม
สำรองให้:การศึกษาปฐมวัย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน การศึกษาปฐมวัย หมู่ 2 : การศึกษาปฐมวัย35-34-1
สอบกลางภาค: 21 ธ.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียนบรรยาย | 250805
สอบปลายภาค: 28 ก.พ. 2566 เวลา 13:00 - 15:00 ห้องบรรยายสัตวศาสตร์ | 20507
คำอธิบายรายวิชา
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การสร้างประยุกต์ใช้ ประเมินสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ การส่งเสริมผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ในการจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอก เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกแห่งอนาคต

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet