เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
1192301
Physics of Wave
ฟิสิกส์ของคลื่น
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชาฟิสิกส์
หน่วยกิต3(3-0-6)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 2 / 2565 


 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
Sec.วันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)
  01 อ. 12:59-15:30131 - LC 7C20-20-0 
อาจารย์: อาจารย์อุกฤษฎ์ นาจำปา
สำรองให้:ฟิสิกส์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน ฟิสิกส์ หมู่ 1 : ฟิสิกส์20-20-0
สอบกลางภาค: 22 ธ.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียน | 151008
สอบปลายภาค: 27 ก.พ. 2566 เวลา 09:00 - 11:00 ห้องเรียน | 20407
  02 อ. 09:29-12:10132 - LC 8C21-20-1 
อาจารย์: อาจารย์อุกฤษฎ์ นาจำปา
สำรองให้:ฟิสิกส์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน ฟิสิกส์ หมู่ 2 : ฟิสิกส์21-20-1
สอบกลางภาค: 22 ธ.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียน | 151008
สอบปลายภาค: 27 ก.พ. 2566 เวลา 09:00 - 11:00 ห้องเรียน | 20408
คำอธิบายรายวิชา
การเคลื่อนที่แบบสั่นอย่างง่ายในระบบเชิงกล กฎเกณฑ์ทางฟิสิกส์ของคลื่นเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ในตัวกลางต่าง ๆ พลังงาน โมเมนตัมของคลื่น การรวมตัวกันของคลื่น ปรากฏการณ์ดอปเปลอร์ การแทรกสอดและการเลี้ยวเบนของคลื่น โพลาไรเซชันของคลื่น สมการคลื่นในหลายมิติและการแก้สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยอันดับสอง ทัศนศาสตร์เชิงเรขาคณิตและเชิงฟิสิกส์ การแทรกสอด ฟาร์ฟิลด์ดิฟแฟรกชัน แฟรกชันโคฮีเรนซ์ และโพลาไรเซชัน

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet