เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
1192302
Physics of Wave Laboratory
ปฏิบัติการฟิสิกส์ของคลื่น
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชาฟิสิกส์
หน่วยกิต1(0-3-0)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 2 / 2565 


 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
Sec.วันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)
  01 จ. 12:59-15:30131 - LC 7C20-20-0 
อาจารย์: อาจารย์อุกฤษฎ์ นาจำปา
สำรองให้:ฟิสิกส์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน ฟิสิกส์ หมู่ 1 : ฟิสิกส์20-20-0
  02 พ. 09:29-12:10132 - LC 8C21-20-1 
อาจารย์: อาจารย์ธีระวิทย์ พลโคกก่อง
สำรองให้:ฟิสิกส์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน ฟิสิกส์ หมู่ 2 : ฟิสิกส์21-20-1
คำอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิก การเคลื่อนที่แบบสั่น การรวมตัวของคลื่น คลื่นนิ่ง บีตส์ การสั่นพ้อง ความเร็วของคลื่นในตัวกลางชนิดต่าง ๆ กระจกโค้ง เลนส์บาง สเปกโทรมิเตอร์ คุณสมบัติของคลื่น การวัดความยาวของคลื่นแสงสีเดียว

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet