เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
1192703
Physics of Energy
ฟิสิกส์ของพลังงาน
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชาฟิสิกส์
หน่วยกิต3(2-2-5)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 2 / 2565 


 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
Sec.วันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)
  01 พ. 08:39-12:10131 - LC 7C20-20-0 
อาจารย์: อาจารย์จินดาพร สืบขำเพชร
สำรองให้:ฟิสิกส์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน ฟิสิกส์ หมู่ 1 : ฟิสิกส์20-20-0
สอบกลางภาค: 23 ธ.ค. 2565 เวลา 13:00 - 14:30 ห้องเรียน | 151008
สอบปลายภาค: 1 มี.ค. 2566 เวลา 09:00 - 11:00 ห้องเรียน | 20407
  02 อ. 12:59-16:20132 - LC 8C21-20-1 
อาจารย์: อาจารย์จินดาพร สืบขำเพชร
สำรองให้:ฟิสิกส์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน ฟิสิกส์ หมู่ 2 : ฟิสิกส์21-20-1
สอบกลางภาค: 23 ธ.ค. 2565 เวลา 13:00 - 14:30 ห้องเรียน | 151008
สอบปลายภาค: 1 มี.ค. 2566 เวลา 09:00 - 11:00 ห้องเรียน | 20408
คำอธิบายรายวิชา
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพลังงาน สภาพปัจจุบัน ศักยภาพและปัญหาเกี่ยวกับพลังงาน ฟิสิกส์ของพลังงานแสงอาทิตย์ ฟิสิกส์ของพลังงานนิวเคลียร์ฟิสิกส์ของพลังงานลม ฟิสิกส์ของพลังงานใต้พิภพ ฟิสิกส์ของพลังงานน้ำ ฟิสิกส์ของพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล ฟิสิกส์ของพลังงานจากชีวเชื้อเพลิง ของพลังงานไฟฟ้า ฟิสิกส์ของพลังงานรูปแบบต่าง ๆ ในอนาคต และปฏิบัติการเกี่ยวกับพลังงานลม เอทานอล ไบโอดีเซล ชีวมวล

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet