เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
3594805
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหาร
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
หน่วยกิต2(0-0-90)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 2 / 2564 


รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 2/2564 หรือ
 ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
คำอธิบายรายวิชา

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet