เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
4133217
English for Information Technology
ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยกิต3(3-0-6)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 3 / 2565 


 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป.
Sec.วันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)
  01 อา. วันคู่12:59-16:20CIT 201C99-8-91 
  อา. วันคี่08:49-12:10CIT 201C 
อาจารย์: ดร.ชูศักดิ์ ยาทองไชย
สำรองให้:เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 35 หมู่เรียน เทคโนโลยีสารสนเทศ หมู่ 1 : เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทุกชั้นปี
8-7-1
91-1-90
คำอธิบายรายวิชา

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet