เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
4133217
English for Information Technology
ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยกิต3(3-0-6)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 1 / 2566 


 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
Sec.วันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)
  01 อ. 08:39-11:20131 - LC 7C30-5-25 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรัสวิน วงศ์ปรเมษฐ์
สำรองให้:เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน เทคโนโลยีสารสนเทศ หมู่ 1 : เทคโนโลยีสารสนเทศ30-5-25
สอบกลางภาค: 25 ก.ค. 2566 เวลา 15:00 - 16:30 ห้องเรียน | 221006
สอบปลายภาค: 26 ก.ย. 2566 เวลา 09:00 - 11:00 ห้องเรียน | 131 - LC 7
  02 อ. 12:59-15:30135 - LC 11C32-12-20 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรัสวิน วงศ์ปรเมษฐ์
สำรองให้:เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน เทคโนโลยีสารสนเทศ หมู่ 2 : เทคโนโลยีสารสนเทศ32-12-20
สอบกลางภาค: 25 ก.ค. 2566 เวลา 15:00 - 16:30 ห้องเรียน | 221006
สอบปลายภาค: 26 ก.ย. 2566 เวลา 09:00 - 11:00 ห้องเรียน | 131 - LC 7
  03 จ. 08:39-11:20131 - LC 7C30-12-18 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรัสวิน วงศ์ปรเมษฐ์
สำรองให้:เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน เทคโนโลยีสารสนเทศ หมู่ 3 : เทคโนโลยีสารสนเทศ29-12-17
สอบกลางภาค: 25 ก.ค. 2566 เวลา 15:00 - 16:30 ห้องเรียน | 221006
สอบปลายภาค: 26 ก.ย. 2566 เวลา 09:00 - 11:00 ห้องเรียน | 131 - LC 7
  04 จ. 12:59-15:30135 - LC 11C27-0-27 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรัสวิน วงศ์ปรเมษฐ์
สำรองให้:เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 63 หมู่เรียน เทคโนโลยีสารสนเทศ หมู่ 1 : เทคโนโลยีสารสนเทศ27-0-27
สอบกลางภาค: 25 ก.ค. 2566 เวลา 15:00 - 16:30
  05 พฤ. 12:59-15:30135 - LC 11C27-7-20 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรัสวิน วงศ์ปรเมษฐ์
สำรองให้:เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 63 หมู่เรียน เทคโนโลยีสารสนเทศ หมู่ 2 : เทคโนโลยีสารสนเทศ27-7-20
สอบกลางภาค: 25 ก.ค. 2566 เวลา 15:00 - 16:30 ห้องเรียน | 220906
สอบปลายภาค: 26 ก.ย. 2566 เวลา 09:00 - 11:00 ห้องเรียน | 1851
  06 พ. 09:29-12:10135 - LC 11C22-9-13 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรัสวิน วงศ์ปรเมษฐ์
สำรองให้:เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 63 หมู่เรียน เทคโนโลยีสารสนเทศ หมู่ 3 : เทคโนโลยีสารสนเทศ22-9-13
สอบกลางภาค: 25 ก.ค. 2566 เวลา 15:00 - 16:30 ห้องเรียน | 220906
สอบปลายภาค: 26 ก.ย. 2566 เวลา 09:00 - 11:00 ห้องเรียน | 1851
คำอธิบายรายวิชา

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet