เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
0001302
Sufficiency Economy Philosophy for Local Development
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
คณะสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สาขาวิชาผู้ประสานงานรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต3(2-2-5)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 2 / 2566 


 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
Sec.วันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)
  03 จ. 12:59-16:20230501C47-40-7 
อาจารย์: อาจารย์เชาวฤทธิ์ โสภักดี
สำรองให้:นิติศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 66 หมู่เรียน นิติศาสตร์ หมู่ 1 : นิติศาสตร์
ดนตรีสากล ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 66 หมู่เรียน ดนตรีสากล หมู่ 1 : ดนตรีสากล
38-31-7
9-9-0
สอบกลางภาค: 13 ธ.ค. 2566 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียน | 1851
  04 พฤ. 12:59-16:20220904C47-40-7 
อาจารย์: อาจารย์ผจงจิต เหมพนม
สำรองให้:นิติศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 66 หมู่เรียน นิติศาสตร์ หมู่ 2 : นิติศาสตร์
บรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 66 หมู่เรียน บรรณารักษ์ศาสตร์ฯ หมู่ 1 : บรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
39-33-6
8-7-1
สอบกลางภาค: 13 ธ.ค. 2566 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียน | 221006
  05 อ. 08:39-12:10250602C24-22-2 
อาจารย์: อาจารย์เชาวฤทธิ์ โสภักดี
สำรองให้:ดนตรีสากล ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน ดนตรีสากล หมู่ 1 : ดนตรีสากล
บรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน บรรณารักษ์ศาสตร์ฯ หมู่ 1 : บรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
18-16-2
6-6-0
สอบกลางภาค: 13 ธ.ค. 2566 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียน | 624
  07 จ. 08:39-12:10250602C33-31-2 
อาจารย์: อาจารย์สุจิตรา ยางนอก
สำรองให้:นิติศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน นิติศาสตร์ หมู่ 1 : นิติศาสตร์33-31-2
สอบกลางภาค: 13 ธ.ค. 2566 เวลา 09:00 - 10:30 บรรยาย | 230507
  08 อ. 12:59-16:20240709C42-42-0 
อาจารย์: ดร.พิสมัย ประชานันท์
สำรองให้:พยาบาลศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน พยาบาลศาสตร์ หมู่ 1 : พยาบาลศาสตร์42-42-0
สอบกลางภาค: 13 ธ.ค. 2566 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียนบรรยาย | 250604
  10 พ. 08:39-12:10230406C49-48-1 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คคนางค์ ช่อชู
สำรองให้:ภาษาไทย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน ภาษาไทย หมู่ 1 : ภาษาไทย47-46-1
สอบกลางภาค: 13 ธ.ค. 2566 เวลา 09:00 - 10:30 บรรยาย | 230504
  11 พ. 08:39-12:10250602C43-43-0 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยาภรณ์ ปิตาทะสังข์
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน ภาษาอังกฤษ หมู่ 1 : ภาษาอังกฤษ43-43-0
สอบกลางภาค: 13 ธ.ค. 2566 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียน | 151007
  12 พ. 08:39-12:10220907C41-36-5 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ์ ปัตตาฤทธิ์
สำรองให้:ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน ภาษาอังกฤษธุรกิจ หมู่ 1 : ภาษาอังกฤษธุรกิจ41-36-5
สอบกลางภาค: 13 ธ.ค. 2566 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียนบรรยาย | 250601
  13 อ. 12:59-16:20250602C46-43-3 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยาภรณ์ ปิตาทะสังข์
สำรองให้:การพัฒนาสังคม ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน การพัฒนาสังคม หมู่ 1 : การพัฒนาสังคม46-43-3
สอบกลางภาค: 13 ธ.ค. 2566 เวลา 09:00 - 10:30 บรรยาย | 230408
  14 พ. 13:49-17:10250602C39-38-1 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยาภรณ์ ปิตาทะสังข์
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน ภาษาอังกฤษ หมู่ 2 : ภาษาอังกฤษ39-38-1
สอบกลางภาค: 13 ธ.ค. 2566 เวลา 09:00 - 10:30 บรรยาย | 230407
  15 พฤ. 08:39-12:10220907C40-39-1 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ แก้วศรี
สำรองให้:ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน ภาษาอังกฤษธุรกิจ หมู่ 2 : ภาษาอังกฤษธุรกิจ40-39-1
สอบกลางภาค: 13 ธ.ค. 2566 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียนบรรยาย | 250603
  16 จ. 12:59-16:20250602C30-26-4 
อาจารย์: อาจารย์สุจิตรา ยางนอก
สำรองให้:นิติศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน นิติศาสตร์ หมู่ 2 : นิติศาสตร์30-26-4
สอบกลางภาค: 13 ธ.ค. 2566 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียนบรรยาย | 250804
คำอธิบายรายวิชา

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet