เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
1161202
Fundamentals of Chemistry I
เคมีพื้นฐาน 1
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
หน่วยกิต2(1-2-3)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 2 / 2566 


รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 2/2566 หรือ
 ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
คำอธิบายรายวิชา
โครงสร้างอะตอม ธาตุและตารางธาตุ พันธะเคมี สมบัติของสาร แก๊ส ของแข็ง ของเหลว ปริมาณสารสัมพันธ์ สมดุลเคมี ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับ เนื้อหาวิชา การประยุกต์ใช้ความรู้ด้านเคมีเพื่อการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และการผลิตสื่อการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เหมาะสมกับสภาพและบริบทของท้องถิ่น

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet