เมนูหลัก

  ประกาศเรื่อง
 1.ข่าวสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ด่วนที่สุด)    
แจ้งนักศึกษาชั้นปี 1 รหัส 67 สามารถรับคู่มือนักศึกษา ได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 23 ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 5-10 มิถุนายน 2567
ประกาศโดย   SUPIT.KO   วันที่ประกาศ   4 มิถุนายน 2567
 2.เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบแก้ผลการเรียน "I" หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ด่วนที่สุด)    
ประกาศ เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบแก้ผลการเรียน "I" หมวดวิชาศึกษาทั่วไป สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ดาวน์โหลดประกาศ
ประกาศโดย   SUPIT.KO   วันที่ประกาศ   30 พฤษภาคม 2567
 3.กำหนดการพบอาจารย์ที่ปรึกษา ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1-2567 (ด่วนที่สุด)    
สถานที่พบอาจารย์ที่ปรึกษา (Home Room) ภาคปกติภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ในวันพุธ ที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 - 13.50 น. ดาวน์โหลดสถานที่พบที่ปรึกษา
ประกาศโดย   SUPIT.KO   วันที่ประกาศ   30 พฤษภาคม 2567
 4.ประกาศสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ด่วนที่สุด)    

1.คณาจารย์ทุกท่าน ดูตารางสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2567 ได้ตั้งแต่วันที่ 24 พ.ค. 2567เป็นต้นไป

2. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ดูตารางเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2567 ได้ตั้งแต่วันที่ 24 พ.ค. 2567 เป็นต้นไป

3.นักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2567 ได้ตั้งแต่วันที่ 24 พ.ค. 2567 เป็นต้นไป
ประกาศโดย   SUPIT.KO   วันที่ประกาศ   24 พฤษภาคม 2567
 5.แบบสอบถามความพึงพอใจสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ด่วนที่สุด)    

ประกาศโดย   SUPIT.KO   วันที่ประกาศ   12 มีนาคม 2567
 6.ขอความร่วมมือนักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ 3/2566 (ด่วนที่สุด)    
ขอความร่วมมือนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนประจำภาคเรียน 3/2566 ประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์
ผ่านทาง
ประกาศโดย   มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์   วันที่ประกาศ   20 ธันวาคม 2566
 7.Downlond เอกสารประกอบการสอนวิชา GE (ด่วนที่สุด)    

คลิก Downlond

เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาพื้นฐาน (GE) รหัสผ่านคือ 123456
ประกาศโดย   SUPIT.KO   วันที่ประกาศ   13 มิถุนายน 2565
 8.กำหนดการยื่นคำร้องขอเทียบรายวิชาและการโอนหน่วยกิต ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (ด่วนที่สุด)    
นักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 (เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2565) ที่ประสงค์จะเทียบรายวิชาและการโอนหน่วยกิต ให้ติดต่อขอรับแบบคำร้องขอเทียบรายวิชาและการโอนหน่วยกิต ได้ที่สำนักงานทะเบียนและประมวลผล พร้อมกันนี้ให้ดำเนินการทำคำร้องขอเทียบรายวิชาและการโอนหน่วยกิตให้เสร็จสิ้น ภายใน วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 หากเลยกำหนดนี้ มหาวิทยาลัย ถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์ในการยื่น คำร้องขอเทียบรายวิชาและการโอนหน่วยกิต
ประกาศโดย   SUPIT.KO   วันที่ประกาศ   8 มิถุนายน 2565
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet