เมนูหลัก

  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดการเลือกเสรีและวิชาที่เปิดให้เลือก ปีการศึกษา 1/2566 (ด่วนที่สุด)    
คำแนะนำเกี่ยวกับการเลือกวิชาเลือกเสรี นักศึกษาภาคปกติ สำหรับเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2566 เลือกระหว่าง วันที่ 1 – 10 กุมภาพันธ์ 2566 เลือกผ่านทาง http://reg.bru.ac.th (ระบบบริการการศึกษาออนไลน์) ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก Downlond
ประกาศโดย   SUPIT.KO   วันที่ประกาศ   31 มกราคม 2566
 2.ขอความร่วมมือนักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ 2/2565 (ด่วนที่สุด)    
ขอความร่วมมือนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนประจำภาคเรียน 2/2565 ประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์
ผ่านทาง
ประกาศโดย   มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์   วันที่ประกาศ   1 มกราคม 2566
 3.ประกาศสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ด่วนที่สุด)    
1. เรียนคณาจารย์ทุกท่าน รับตารางกำกับการสอบกลางภาคประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565 ที่ สำนักงานคณะและดูผ่านระบบบริการการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป
2. นักศึกษาภาคปกติ ทุกชั้นปี ดูตารางสอบกลางภาคประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565 ผ่านระบบบริการการศึกษาตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป
ประกาศโดย   งานตารางเรียนและตารางสอบ   วันที่ประกาศ   8 ธันวาคม 2565
 4.Downlond เอกสารประกอบการสอนวิชา GE (ด่วนที่สุด)    

คลิก Downlond

เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาพื้นฐาน (GE) รหัสผ่านคือ 123456
ประกาศโดย   SUPIT.KO   วันที่ประกาศ   13 มิถุนายน 2565
 5.กำหนดการยื่นคำร้องขอเทียบรายวิชาและการโอนหน่วยกิต ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (ด่วนที่สุด)    
นักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 (เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2565) ที่ประสงค์จะเทียบรายวิชาและการโอนหน่วยกิต ให้ติดต่อขอรับแบบคำร้องขอเทียบรายวิชาและการโอนหน่วยกิต ได้ที่สำนักงานทะเบียนและประมวลผล พร้อมกันนี้ให้ดำเนินการทำคำร้องขอเทียบรายวิชาและการโอนหน่วยกิตให้เสร็จสิ้น ภายใน วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 หากเลยกำหนดนี้ มหาวิทยาลัย ถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์ในการยื่น คำร้องขอเทียบรายวิชาและการโอนหน่วยกิต
ประกาศโดย   SUPIT.KO   วันที่ประกาศ   8 มิถุนายน 2565
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet