เมนูหลัก

  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดการลงทะเบียนเรียน 1/2566 ภาคปกติ (ด่วนที่สุด)    
1. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ดูตารางเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566 ผ่านระบบบริการการศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566
2. นักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 สามารถลงทะเบียนเรียน เพิ่ม-ถอน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566 ผ่านระบบบริการการศึกษาได้ตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน 2566 - 27 มิถุนายน 2566
3. คณาจารย์ทุกท่าน สามารถดูตารางสอน ผ่านระบบบริการการศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566
ประกาศโดย   งานตารางเรียน   วันที่ประกาศ   31 พฤษภาคม 2566
 2.ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ด่วนที่สุด)    
นักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์ ที่ออกฝึกสอน สามารถลงทะเบียนรายวิชา การปฏิบัติการสอน ในสถานศึกษา 1 ได้ตั้งแต่ วันที่ 16 พ.ค. 2566 ถึง 5 มิ.ย. 2566 ขอให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ประกาศโดย   งานตารางเรียน   วันที่ประกาศ   16 พฤษภาคม 2566
 3.กำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 สำหรับนักศึกษา ภาค กศ.บป. (ด่วนที่สุด)    
นักศึกษา ภาค กศ.บป. ทุกสาขาวิชาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 ให้ติดต่อขอรับแบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษาได้ที่สำนักงานทะเบียนและประมวลผล พร้อมกันนี้ให้ดำเนินการทำ คำร้องขอสำเร็จการศึกษาให้เสร็จสิ้นภายใน วันอาทิตย์ที่ 28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566 หากเลยกำหนดนี้ มหาวิทยาลัยถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์ในการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 และให้ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาต่อไป
ประกาศโดย   SUPIT.KO   วันที่ประกาศ   8 เมษายน 2566
 4.กำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 สำหรับนักศึกษา ภาคปกติ (ด่วนที่สุด)    
นักศึกษาภาคปกติ ทุกสาขาวิชาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 ให้ติดต่อขอรับแบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษาได้ที่สำนักงานทะเบียนและประมวลผล พร้อมกันนี้ให้ดำเนินการทำ คำร้องขอสำเร็จการศึกษาให้เสร็จสิ้นภายใน วันพุธที่ 3 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566 หากเลยกำหนดนี้ มหาวิทยาลัย ถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์ในการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 และให้ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาต่อไป
ประกาศโดย   SUPIT.KO   วันที่ประกาศ   8 เมษายน 2566
 5.กำหนดการเลือกเสรีและวิชาที่เปิดให้เลือก ปีการศึกษา 1/2566 (ด่วนที่สุด)    
คำแนะนำเกี่ยวกับการเลือกวิชาเลือกเสรี นักศึกษาภาคปกติ สำหรับเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2566 เลือกระหว่าง วันที่ 1 – 10 กุมภาพันธ์ 2566 เลือกผ่านทาง http://reg.bru.ac.th (ระบบบริการการศึกษาออนไลน์) ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก Downlond
ประกาศโดย   SUPIT.KO   วันที่ประกาศ   31 มกราคม 2566
 6.ขอความร่วมมือนักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ 3/2565 (ด่วนที่สุด)    
ขอความร่วมมือนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนประจำภาคเรียน 3/2565 ประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์
ผ่านทาง
ประกาศโดย   มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์   วันที่ประกาศ   1 มกราคม 2566
 7.Downlond เอกสารประกอบการสอนวิชา GE (ด่วนที่สุด)    

คลิก Downlond

เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาพื้นฐาน (GE) รหัสผ่านคือ 123456
ประกาศโดย   SUPIT.KO   วันที่ประกาศ   13 มิถุนายน 2565
 8.กำหนดการยื่นคำร้องขอเทียบรายวิชาและการโอนหน่วยกิต ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (ด่วนที่สุด)    
นักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 (เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2565) ที่ประสงค์จะเทียบรายวิชาและการโอนหน่วยกิต ให้ติดต่อขอรับแบบคำร้องขอเทียบรายวิชาและการโอนหน่วยกิต ได้ที่สำนักงานทะเบียนและประมวลผล พร้อมกันนี้ให้ดำเนินการทำคำร้องขอเทียบรายวิชาและการโอนหน่วยกิตให้เสร็จสิ้น ภายใน วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 หากเลยกำหนดนี้ มหาวิทยาลัย ถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์ในการยื่น คำร้องขอเทียบรายวิชาและการโอนหน่วยกิต
ประกาศโดย   SUPIT.KO   วันที่ประกาศ   8 มิถุนายน 2565
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet