เมนูหลัก

  ประกาศเรื่อง
 1.ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ด่วนที่สุด)    
นักศึกษาภาคปกติ ทุกชั้นปี ที่ยื่นคำร้อง ขอเพิ่มรายวิชา ขอซ่อม F ระหว่างวันที่ 6 - 27 มิถุนายน 2565 ตรวจสอบรายวิชาที่ยื่นคำร้องผ่านระบบบริการการศึกษาและลงทะเบียนในรายวิชาที่ยื่นไว้ ได้ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน - 1 กรกฏาคม 2565
ประกาศโดย   SUPIT.KO   วันที่ประกาศ   29 มิถุนายน 2565
 2.Downlond เอกสารประกอบการสอนวิชา GE (ด่วนที่สุด)    

คลิก Downlond

เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาพื้นฐาน (GE) รหัสผ่านคือ 123456
ประกาศโดย   SUPIT.KO   วันที่ประกาศ   13 มิถุนายน 2565
 3.กำหนดการยื่นคำร้องขอเทียบรายวิชาและการโอนหน่วยกิต ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (ด่วนที่สุด)    
นักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 (เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2565) ที่ประสงค์จะเทียบรายวิชาและการโอนหน่วยกิต ให้ติดต่อขอรับแบบคำร้องขอเทียบรายวิชาและการโอนหน่วยกิต ได้ที่สำนักงานทะเบียนและประมวลผล พร้อมกันนี้ให้ดำเนินการทำคำร้องขอเทียบรายวิชาและการโอนหน่วยกิตให้เสร็จสิ้น ภายใน วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 หากเลยกำหนดนี้ มหาวิทยาลัย ถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์ในการยื่น คำร้องขอเทียบรายวิชาและการโอนหน่วยกิต
ประกาศโดย   SUPIT.KO   วันที่ประกาศ   8 มิถุนายน 2565
 4.การเลือกวิชาเลือกเสรี สำหรับนักศึกษา ภาค กศ.บป. (รุ่นที่ 35 ) (ด่วนที่สุด)    
คำแนะนำเกี่ยวกับการเลือกวิชาเลือกเสรี สำหรับนักศึกษา ภาค กศ.บป. (รุ่นที่ 35 ) เลือกครั้งที่ 1 จำนวน 3 หน่วยกิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565 สาขาที่มีสิทฺเลือกและรายชื่อวิชาที่เปิดให้เลือก
ประกาศโดย   SUPIT.KO   วันที่ประกาศ   31 พฤษภาคม 2565
 5.กำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 สำหรับนักศึกษา ภาค กศ.บป. (ด่วนที่สุด)    
นักศึกษา ภาค กศ.บป. ทุกสาขาวิชาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564     ให้ติดต่อขอรับแบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษาได้ที่สำนักงานทะเบียนและประมวลผล พร้อมกันนี้ให้ดำเนินการทำ     คำร้องขอสำเร็จการศึกษาให้เสร็จสิ้นภายใน วันอาทิตย์ที่ 5 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 หากเลยกำหนดนี้ มหาวิทยาลัยถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์ในการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 และให้ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาต่อไป
ประกาศโดย   SUPIT.KO   วันที่ประกาศ   27 พฤษภาคม 2565
 6.ประกาศสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ด่วนที่สุด)    
นักศึกษาหลักสูตรคณะครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 5 รหัส 61 ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ได้ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ตรวจสอบปฏิทินการศึกษาได้ที่ คลิก
ประกาศโดย   SUPIT.KO   วันที่ประกาศ   6 พฤษภาคม 2565
 7.กำหนดการส่งผลการเรียนออนไลน์ ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564  สำหรับนักศึกษาภาคปกติ (ด่วนที่สุด)    
กำหนดการส่งผลการเรียนออนไลน์ ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564  สำหรับนักศึกษาภาคปกติ คลิก
ประกาศโดย   SUPIT.KO   วันที่ประกาศ   25 เมษายน 2565
 8.ขอความร่วมมือนักศึกษาที่เข้าศึกษาปี 2563 และ 2564 ตอบสำรวจ (ด่วนที่สุด)    
แบบสำรวจข้อมูลการเข้าศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1-2 รุ่นปี 63-64
ประกาศโดย   SUPIT.KO   วันที่ประกาศ   10 พฤศจิกายน 2564
 9.ขอความร่วมมือนักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ 3/2564 (ด่วนที่สุด)    
ขอความร่วมมือนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนประจำภาคเรียน 3/2564 ประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์
ผ่านทาง
ประกาศโดย   มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์   วันที่ประกาศ   6 กันยายน 2564
 10.แบบประเมินความพึงพอใจสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (ด่วนที่สุด)    
ขอความร่วมมือนักศึกษาตอบแบบประเมินความพึงพอใจสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ผ่านทาง
ประกาศโดย   SUPIT.KO   วันที่ประกาศ   8 สิงหาคม 2564
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet