เมนูหลัก

  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดการเลือกเสรีและวิชาที่เปิดให้เลือก ปีการศึกษา 1/2566 (ด่วนที่สุด)    
คำแนะนำเกี่ยวกับการเลือกวิชาเลือกเสรี นักศึกษาภาคปกติ สำหรับเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2566 เลือกระหว่าง วันที่ 1 – 10 กุมภาพันธ์ 2566 เลือกผ่านทาง http://reg.bru.ac.th (ระบบบริการการศึกษาออนไลน์) ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก Downlond
ประกาศโดย   SUPIT.KO   วันที่ประกาศ   31 มกราคม 2566
 2.ขอความร่วมมือนักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ 1/2566 (ด่วนที่สุด)    
ขอความร่วมมือนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนประจำภาคเรียน 1/2566 ประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์
ผ่านทาง
ประกาศโดย   มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์   วันที่ประกาศ   1 มกราคม 2566
 3.Downlond เอกสารประกอบการสอนวิชา GE (ด่วนที่สุด)    

คลิก Downlond

เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาพื้นฐาน (GE) รหัสผ่านคือ 123456
ประกาศโดย   SUPIT.KO   วันที่ประกาศ   13 มิถุนายน 2565
 4.กำหนดการยื่นคำร้องขอเทียบรายวิชาและการโอนหน่วยกิต ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (ด่วนที่สุด)    
นักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 (เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2565) ที่ประสงค์จะเทียบรายวิชาและการโอนหน่วยกิต ให้ติดต่อขอรับแบบคำร้องขอเทียบรายวิชาและการโอนหน่วยกิต ได้ที่สำนักงานทะเบียนและประมวลผล พร้อมกันนี้ให้ดำเนินการทำคำร้องขอเทียบรายวิชาและการโอนหน่วยกิตให้เสร็จสิ้น ภายใน วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 หากเลยกำหนดนี้ มหาวิทยาลัย ถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์ในการยื่น คำร้องขอเทียบรายวิชาและการโอนหน่วยกิต
ประกาศโดย   SUPIT.KO   วันที่ประกาศ   8 มิถุนายน 2565
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet