เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
แสดงข้อมูล   แต่ละห้อง   ทุกห้อง
    ใช้เมาส์คลิกที่รหัสอาคารเพื่อเลือกห้อง
ศูนย์/สถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
   01  ศูนย์อินเทอร์เน็ตเก่า
   010  สำนักวิทยบริการ
   011  อาคาร Computer และ IT
   012  หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์
   014  อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา
   015  อาคารวิทยาศาสตร์การอาหาร
   02  อาคารชั่วคราว
   03  อาคารอุตสาหกรรม
   04  อาคารพลศึกษา-BRU DOME
   05  ศูนย์อินเทอร์เน็ต
   07  อาคารศิลปะ
   09  ห้องประชุม
   1  อาคาร 1
   10  อาคาร 10
   11  อาคาร 11
   12  อาคาร 12
   13  อาคาร 13
   14  อาคาร 14
   15  อาคาร 15
   16  อาคาร 16
   17  อาคารนวัตปัญญา
   18  อาคาร 18
   19  อาคารสิริวิชญากร (คณะครุศาสตร์)
   2  อาคาร 2
   20  อาคารเทคโนโลยีการเกษตร
   21  อาคาร BRU
   22  อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ
   23  อาคาร BRU Complex
   24  คณะวิทยาการจัดการ
   25  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
   26  อาคารอเนกคุณาคาร 2
   27  อาคารเรียนเลี่ยงเมือง
   4อาคาร 4
   5  อาคาร 5
   6  อาคาร 6
   7  อาคาร 7
   8อาคาร 8
   9  อาคาร 9
   BRUศูนย์ปะคำ
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet