เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 ศูนย์/สถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อาคาร 1
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2565  / 1 2 3 
 
Day/Time
 
7:00-8:008:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:00
จ.  3594805
Sec. 02
L21
   3593610
Sec. 02
L21
  
อ.       3594801
Sec. 02
L21
 
พ.  3594303
Sec. 02
L21
      
พฤ.       3594904
Sec. 02
L21
 
 
ศ.
 
          
 
ส.
 
          
 
อา.
 
          
 
1
 
          
 
2
 
          
 
3
 
          

รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
1 ส.ค. 256510:00-11:30สอบกลางภาค
1184305 : Population and Environment กลุ่ม 1
1 ส.ค. 256514:00-15:30สอบกลางภาค
1184204 : History of Modern Europe กลุ่ม 1
2 ส.ค. 256510:00-11:00สอบกลางภาค
4082402 : กลุ่ม 4
2 ส.ค. 256513:00-14:30สอบกลางภาค
0001401 : Aesthetics and Ethics for Life กลุ่ม 10
3 ส.ค. 256510:00-11:00สอบกลางภาค
4083504 : กลุ่ม 4
3 ส.ค. 256513:00-15:00สอบกลางภาค
0002502 : Thai Politics and Introduction to Laws for Life กลุ่ม 18
4 ส.ค. 256509:00-10:30สอบกลางภาค
4083604 : กลุ่ม 4
5 ส.ค. 256509:00-10:30สอบกลางภาค
4083502 : กลุ่ม 4
5 ส.ค. 256513:00-14:30สอบกลางภาค
4083106 : กลุ่ม 4

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา, Section ระดับการศึกษา
L11 = อนุปริญญา ภาคปกติ
L12 = อนุปริญญา ภาคพิเศษ
L13 = อนุปริญญา ภาคกศ.บป.
L21 = ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
L22 = ปริญญาตรี 4 ปี ภาคพิเศษ
L23 = ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป.
L31 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
L33 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคกศ.บป.
L41 = ปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) ภาคปกติ
L42 = ปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) ภาคพิเศษ
L43 = ปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) ภาคกศ.บป.
L44 = ปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) โครงการพัฒนาครู
L51 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ภาคปกติ
L61 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคปกติ
L62 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคพิเศษ
L71 = ปริญญาโท ภาคปกติ
L72 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ
L81 = ปริญญาเอก ภาคปกติ
L82 = ปริญญาเอก ภาคพิเศษ
***** ติดต่อขอจองใช้ห้องได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน *****
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet