เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 ศูนย์/สถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อาคาร 1
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2565  / 1 2 3 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:00
จ.   0001301
Sec. 15
L31
  1192302
Sec. 01
L31
  
อ.  1032101
Sec. 03
L31
  1192301
Sec. 01
L31
  
พ.  1192703
Sec. 01
L31
   0001202
Sec. 15
L31
 
พฤ.  1192401
Sec. 01
L31
  1022101
Sec. 05
L31
 
 
ศ.
 
         
 
ส.
 
         
 
อา.
 
         
 
1
 
         
 
2
 
         
 
3
 
         

รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
21 ก.พ. 256609:00-11:00สอบปลายภาค
1153208 : Thai Communication Through Information Technology กลุ่ม 1
22 ก.พ. 256609:00-11:00สอบปลายภาค
1153308 : Literary Criticism กลุ่ม 1
22 ก.พ. 256613:00-15:00สอบปลายภาค
1164503 : Science Teaching Methods กลุ่ม 2
23 ก.พ. 256613:00-15:00สอบปลายภาค
1043201 : Educational Research กลุ่ม 1
24 ก.พ. 256613:00-15:00สอบปลายภาค
1164504 : Integrated Science for Science Teachers กลุ่ม 2
27 ก.พ. 256609:00-11:00สอบปลายภาค
1013301 : Education and Locality Development กลุ่ม 1
28 ก.พ. 256609:00-11:00สอบปลายภาค
1053201 : Guidance Psychology กลุ่ม 1
1 มี.ค. 256613:00-15:00สอบปลายภาค
1153401 : Thai Teaching Methods กลุ่ม 1

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา, Section ระดับการศึกษา
L11 = อนุปริญญา ภาคปกติ
L12 = อนุปริญญา ภาคพิเศษ
L13 = อนุปริญญา ภาคกศ.บป.
L21 = ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
L22 = ปริญญาตรี 4 ปี ภาคพิเศษ
L23 = ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป.
L31 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
L33 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคกศ.บป.
L41 = ปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) ภาคปกติ
L42 = ปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) ภาคพิเศษ
L43 = ปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) ภาคกศ.บป.
L44 = ปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) โครงการพัฒนาครู
L51 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ภาคปกติ
L61 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคปกติ
L62 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคพิเศษ
L71 = ปริญญาโท ภาคปกติ
L72 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ
L81 = ปริญญาเอก ภาคปกติ
L82 = ปริญญาเอก ภาคพิเศษ
***** ติดต่อขอจองใช้ห้องได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน *****
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet