เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 ศูนย์/สถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อาคาร 1
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2566  / 1 2 3 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:00
จ.      4000401
Sec. 01
L21
  
อ.  4113304
Sec. 01
L21
  4112204
Sec. 01
L21
  
พ.   4114302
Sec. 01
L21
   4114301
Sec. 01
L21
 
พฤ.      4000301
Sec. 01
L21
  
 
ศ.
 
          
 
ส.
 
          
 
อา.
 
          
 
1
 
          
 
2
 
          
 
3
 
          

รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
12 ธ.ค. 256609:00-10:30สอบกลางภาค
1072501 : Scientific for Early Childhood กลุ่ม 1
12 ธ.ค. 256613:00-14:30สอบกลางภาค
0001201 : Social Morality and Ethics กลุ่ม 26
13 ธ.ค. 256609:00-10:30สอบกลางภาค
1072202 : Early Childhood Behavior กลุ่ม 1
13 ธ.ค. 256613:00-14:30สอบกลางภาค
1113802 : Psychology of Learning Music กลุ่ม 1
14 ธ.ค. 256609:00-10:30สอบกลางภาค
0001301 : Good Citizenship and Corruption Prevention กลุ่ม 10
14 ธ.ค. 256613:00-14:30สอบกลางภาค
1032101 : Innovation Information and Digital Technology for Education กลุ่ม 2
15 ธ.ค. 256609:00-10:30สอบกลางภาค
1072302 : Literature for Early Childhood กลุ่ม 1
15 ธ.ค. 256613:00-14:30สอบกลางภาค
1022101 : Curriculum Development กลุ่ม 3
20 ก.พ. 256709:00-11:00สอบปลายภาค
1183104 : World Religions กลุ่ม 1
21 ก.พ. 256713:00-15:00สอบปลายภาค
1013201 : Education for Sustainable Development กลุ่ม 1

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา, Section ระดับการศึกษา
L11 = อนุปริญญา ภาคปกติ
L12 = อนุปริญญา ภาคพิเศษ
L13 = อนุปริญญา ภาคกศ.บป.
L21 = ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
L22 = ปริญญาตรี 4 ปี ภาคพิเศษ
L23 = ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป.
L31 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
L33 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคกศ.บป.
L41 = ปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) ภาคปกติ
L42 = ปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) ภาคพิเศษ
L43 = ปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) ภาคกศ.บป.
L44 = ปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) โครงการพัฒนาครู
L51 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ภาคปกติ
L61 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคปกติ
L62 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคพิเศษ
L71 = ปริญญาโท ภาคปกติ
L72 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ
L81 = ปริญญาเอก ภาคปกติ
L82 = ปริญญาเอก ภาคพิเศษ
***** ติดต่อขอจองใช้ห้องได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน *****
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet