เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 ศูนย์/สถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อาคาร 1
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2566  / 1 2 3 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:00
จ.  4133217
Sec. 03
L21
   1194904
Sec. 02
L31
 
อ.  4133217
Sec. 01
L21
   0001302
Sec. 29
L31
  
พ.  0001302
Sec. 19
L31
      
พฤ.   1161202
Sec. 01
L31
  1161202
Sec. 02
L31
   
ศ.  0001302
Sec. 21
L31
      
 
ส.
 
          
 
อา.
 
          
 
1
 
          
 
2
 
          
 
3
 
          

รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
24 ก.ค. 256609:00-10:30สอบกลางภาค
0001102 : English for Communication กลุ่ม 38
24 ก.ค. 256613:00-14:30สอบกลางภาค
1141201 : Principles of Mathematics กลุ่ม 1
25 ก.ค. 256609:00-10:30สอบกลางภาค
1141601 : Mathematical Skills and Processes กลุ่ม 1
25 ก.ค. 256613:00-14:30สอบกลางภาค
1011101 : Professional Teacher กลุ่ม 3
26 ก.ค. 256609:00-10:30สอบกลางภาค
0001402 : Digital Technology Communication กลุ่ม 18
26 ก.ค. 256613:00-14:30สอบกลางภาค
1141401 : Analytic Geometry กลุ่ม 1
27 ก.ค. 256609:00-10:30สอบกลางภาค
4134206 : Information Security กลุ่ม 3
27 ก.ค. 256613:00-14:30สอบกลางภาค
1141602 : Programming Package for Mathematics I กลุ่ม 1
26 ก.ย. 256609:00-11:00สอบปลายภาค
4133217 : English for Information Technology กลุ่ม 1
26 ก.ย. 256609:00-11:00สอบปลายภาค
4133217 : English for Information Technology กลุ่ม 2

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา, Section ระดับการศึกษา
L11 = อนุปริญญา ภาคปกติ
L12 = อนุปริญญา ภาคพิเศษ
L13 = อนุปริญญา ภาคกศ.บป.
L21 = ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
L22 = ปริญญาตรี 4 ปี ภาคพิเศษ
L23 = ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป.
L31 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
L33 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคกศ.บป.
L41 = ปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) ภาคปกติ
L42 = ปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) ภาคพิเศษ
L43 = ปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) ภาคกศ.บป.
L44 = ปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) โครงการพัฒนาครู
L51 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ภาคปกติ
L61 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคปกติ
L62 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคพิเศษ
L63 = ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
L71 = ปริญญาโท ภาคปกติ
L72 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ
L81 = ปริญญาเอก ภาคปกติ
L82 = ปริญญาเอก ภาคพิเศษ
***** ติดต่อขอจองใช้ห้องได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน *****
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet