เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 ศูนย์/สถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อาคาร BRU
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2565  / 1 2 3 
 
Day/Time
 
7:00-8:008:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:00
จ.   1114207
Sec. 01
L31
   0001102
Sec. 56
L31
    
อ.  1064201
Sec. 04
L31
   0001401
Sec. 15
L31
    
พ. 1111501
Sec. 01
L31
      1004101
Sec. 04
L31
 
พฤ.       1051101
Sec. 02
L31
   
 
ศ.
 
            
 
ส.
 
            
 
อา.
 
            
 
1
 
            
 
2
 
            
 
3
 
            

รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
1 ส.ค. 256510:00-11:30สอบกลางภาค
1144306 : Introduction to Equation Theory กลุ่ม 2
1 ส.ค. 256514:00-15:30สอบกลางภาค
1144408 : Vector Analysis กลุ่ม 2
2 ส.ค. 256509:00-10:30สอบกลางภาค
0001302 : กลุ่ม 12
2 ส.ค. 256513:00-14:30สอบกลางภาค
0001402 : Digital Technology Communication กลุ่ม 7
3 ส.ค. 256510:00-11:30สอบกลางภาค
1052201 : กลุ่ม 1
4 ส.ค. 256509:00-10:30สอบกลางภาค
1064201 : Educational Administration and Educational Quality Assurance กลุ่ม 14
4 ส.ค. 256513:00-14:30สอบกลางภาค
1182203 : กลุ่ม 1
5 ส.ค. 256510:00-11:30สอบกลางภาค
1182701 : กลุ่ม 1
5 ส.ค. 256514:00-15:30สอบกลางภาค
1032101 : กลุ่ม 1

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา, Section ระดับการศึกษา
L11 = อนุปริญญา ภาคปกติ
L12 = อนุปริญญา ภาคพิเศษ
L13 = อนุปริญญา ภาคกศ.บป.
L21 = ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
L22 = ปริญญาตรี 4 ปี ภาคพิเศษ
L23 = ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป.
L31 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
L33 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคกศ.บป.
L41 = ปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) ภาคปกติ
L42 = ปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) ภาคพิเศษ
L43 = ปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) ภาคกศ.บป.
L44 = ปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) โครงการพัฒนาครู
L51 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ภาคปกติ
L61 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคปกติ
L62 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคพิเศษ
L71 = ปริญญาโท ภาคปกติ
L72 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ
L81 = ปริญญาเอก ภาคปกติ
L82 = ปริญญาเอก ภาคพิเศษ
***** ติดต่อขอจองใช้ห้องได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน *****
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet