เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
คำอธิบาย : -
ปีการศึกษา2564  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
-วันเปิดภาคการศึกษาและเริ่มเรียน1 พ.ย. 2564 8:00 น.1 พ.ย. 2564 17:00 น.
-ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE1 พ.ย. 2564 8:00 น.22 พ.ย. 2564 17:00 น.
-ชั้นปี 11 พ.ย. 2564 8:00 น.22 พ.ย. 2564 17:00 น.
-ชั้นปี 21 พ.ย. 2564 8:00 น.22 พ.ย. 2564 17:00 น.
-ชั้นปี 31 พ.ย. 2564 8:00 น.22 พ.ย. 2564 17:00 น.
-ชั้นปี 41 พ.ย. 2564 8:00 น.22 พ.ย. 2564 17:00 น.
-ชั้นปีอื่น ๆ1 พ.ย. 2564 8:00 น.22 พ.ย. 2564 17:00 น.
-ช่วงวันเพิ่ม-ถอน- เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชา1 พ.ย. 2564 8:00 น.22 พ.ย. 2564 17:00 น.
-ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา1 พ.ย. 2564 8:00 น.22 พ.ย. 2564 17:00 น.
-ช่วงวันทำการถอนรายวิชา1 พ.ย. 2564 8:00 น.22 พ.ย. 2564 17:00 น.
-ยื่นคำร้องขอแก้ผลการเรียน " I " ทุกรายวิชา1 พ.ย. 2564 8:00 น.22 พ.ย. 2564 16:30 น.
-วันสอบแก้ผลการเรียน " I " หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กรณีขาดสอบปลายภาค26 พ.ย. 2564 8:00 น.26 พ.ย. 2564 16:00 น.
-ชำระเงินลงทะเบียนโดยผ่านธนาคาร1 พ.ย. 2564 8:00 น.30 พ.ย. 2564 15:30 น.
-ชำระเงินค่าลงทะเบียนที่กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์1 ธ.ค. 2564 8:00 น.30 ธ.ค. 2564 15:30 น.
-ช่วงวันทำถอนรายวิชา (ได้รับผลการเรียน W)23 พ.ย. 2564 8:00 น.7 ก.พ. 2565 18:00 น.
-วันสุดท้ายของการขอลาพักการศึกษา1 พ.ย. 2564 8:00 น.7 ก.พ. 2565 15:30 น.
-ช่วงวันสอบกลางภาค20 ธ.ค. 2564 8:00 น.24 ธ.ค. 2564 15:39 น.
-ช่วงวันสอบปลายภาค21 ก.พ. 2565 8:00 น.4 มี.ค. 2565 16:00 น.
-ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด1 พ.ย. 2564 8:00 น.7 ก.พ. 2565 16:30 น.
-ช่วงวันที่เปิดให้แก้ไขประวัตินักศึกษา16 พ.ค. 2564 13:31 น.31 ธ.ค. 2564 13:31 น.
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet