เมนูหลัก

  ประกาศเรื่อง
 1.ขอความร่วมมือนักศึกษาทุกคนตอบแบบสำรวจการฉีดและรับวัคซีนโควิด-19 (ด่วนที่สุด)    
ตอนนี้มหาวิทยาลัยกำลังพิจารณาเรื่องการกลับมาเรียน on site ที่มหาวิทยาลัย จึงมีความจำเป็นต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับ การฉีดและรับวัคซีนโควิด-19 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จึงขอความรวมมือนักศึกษาตอบแบบสำรวจ การฉีดและรับวัคซีนโควิด-19ได้ที่ ตอบแบบสอบถาม
ประกาศโดย   SUPIT.KO   วันที่ประกาศ   14 กันยายน 2564
 2.ขอความร่วมมือนักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ 1/2564 (ด่วนที่สุด)    
ขอความร่วมมือนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนประจำภาคเรียน 1/2564 ประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์
ผ่านทาง
ประกาศโดย   มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์   วันที่ประกาศ   6 กันยายน 2564
 3.แบบประเมินความพึงพอใจสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (ด่วนที่สุด)    
ขอความร่วมมือนักศึกษาตอบแบบประเมินความพึงพอใจสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ผ่านทาง
ประกาศโดย   SUPIT.KO   วันที่ประกาศ   8 สิงหาคม 2564
 4.กำหนดการยื่นคำร้องขอเทียบรายวิชาและการโอนหน่วยกิต สำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. ชั้นปีที่ 1 ปี 2564 (ด่วนที่สุด)    
นักศึกษาภาค กศ.บป. ชั้นปีที่ ๑ (เข้าศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖4) ที่ประสงค์จะเทียบรายวิชาและการโอนหน่วยกิต ให้ติดต่อขอรับแบบคำร้องขอเทียบรายวิชาและการโอนหน่วยกิต ได้ที่สำนักงานทะเบียนและประมวลผล พร้อมกันนี้ให้ดำเนินการทำคำร้องขอเทียบรายวิชาและการโอนหน่วยกิตให้เสร็จสิ้น ภายใน วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2564 หากเลยกำหนดนี้ มหาวิทยาลัย ถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์ในการ ยื่นคำร้องขอเทียบรายวิชาและการโอนหน่วยกิต
ประกาศโดย   SUPIT.KO   วันที่ประกาศ   22 กรกฎาคม 2564
 5.ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาพื้นฐาน (GE) (ด่วนที่สุด)    
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาพื้นฐาน (GE) คลิก นักศึกษาต้อง login ด้วย e-mail ของ BRU ก่อนจึงจะสามารถเข้าใช้งานได้ รหัสผ่านคือ 123456
ประกาศโดย   SUPIT.KO   วันที่ประกาศ   8 มิถุนายน 2564
 6.กำหนดปฏิทินการศึกษา ภาค กศ.บป. ประจำปีการศึกษา 2563 (ฉบับเปลี่ยนแปลง) (ด่วนที่สุด)    
รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศโดย   SUPIT.KO   วันที่ประกาศ   11 พฤศจิกายน 2563
 7.กำหนดปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2563 (ฉบับเปลี่ยนแปลง) ฉบับที่ 2 (ด่วนที่สุด)    
รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศโดย   SUPIT.KO   วันที่ประกาศ   11 พฤศจิกายน 2563
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet